• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

Danh sách các công ty niêm yết đã công bố thông tin BCTC Q3-2009 (cập nhật đến ngày 27/10/2009)

HOSE - 27/10/2009 6:45:00 CH          
Danh sách các công ty niêm yết đã công bố thông tin BCTC Q3-2009 (cập nhật đến ngày 27/10/2009)như sau:
24/08/2016 PPP: Giải trình chênh lệch 10 % lợi nhuận sau thuế trên BCTC bán niên soát xét năm 2016 (của công ty mẹ)
24/08/2016 API: Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC Hợp nhất quý 2/2016 so với BCTC Hợp nhất bán niên soát xét 2016
24/08/2016 API: Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC quý 2/2016 so với BCTC bán niên soát xét 2016 (của Công ty mẹ)
24/08/2016 VBH: Giải trình LNST 6 tháng đầu năm 2016 bị lỗ và chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ năm trước
24/08/2016 VE3: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo bán niên đã được soát xét năm 2016 với báo cáo bán niên đã được soát xét năm 2015
24/08/2016 VCM: Giải trình chênh lệch KQKD bán niên năm 2016 với cùng kỳ năm 2015
24/08/2016 PDB: Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên 2016 so với cùng kỳ năm 2015 của Công ty mẹ
24/08/2016 IVS: Giải trình chênh lệch lợi nhuân 06 tháng đầu năm 2016 so với 06 tháng đầu năm 2015
24/08/2016 KSD: Giải trình biến động 10% LNST báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ năm 2016
24/08/2016 CMS: Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính so sánh cùng kỳ 2015-2016
24/08/2016 CAP: Ngày 08/09/2016, ngày giao dịch đầu tiên 1.359.998 cổ phiếu niêm yết bổ sung