{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}