Trải nghiệm giao diện website mới tại đây
  • |
Tìm kiếm

Thông báo tạm dừng đấu giá Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holding

10/05/2017 5:54:06 CH          

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 431/BSC-DVCK

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tạm dừng bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding

Căn cứ vào Thông báo đấu giá bán cổ phần chào bán ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holding của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 27/04/2017

Căn cứ vào Thông báo số 586/TB-SGDHN vv tạm dừng bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 04/05/2017

Theo kế hoạch, ngày 26/05/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding, hiện đang đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom vs mã chứng khoán IBC.

Tuy nhiên căn cứ kết quả giám sát giao dịch của cổ phiếu IBC trên thị trường Upcom trong thời gian vừa qua, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo tạm dừng cuộc bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Apax Holding để xác minh làm rõ thông tin nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo.


Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu P.DVCK; VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Đỗ Huy Hoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/10/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Một thành viên 532
10/10/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội
06/10/2017 Thông báo loại cổ phiếu ALV ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
05/10/2017 THÔNG BÁO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 10/2017 TẠI BSC
04/10/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ
29/09/2017 THÔNG BÁO ÁP DỤNG THU PHÍ DỊCH VỤ TIN NHẮN TỰ ĐỘNG
28/09/2017 Thông báo loại mã BPC khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ tại BSC
26/09/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên
20/09/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty cổ phần In Tài chính
08/09/2017 Thông báo loại cổ phiếu SD2 ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
08/09/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam