• |
Tìm kiếm

Thông báo tạm dừng đấu giá Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holding

10/05/2017 5:54:06 CH          

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 431/BSC-DVCK

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tạm dừng bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding

Căn cứ vào Thông báo đấu giá bán cổ phần chào bán ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holding của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 27/04/2017

Căn cứ vào Thông báo số 586/TB-SGDHN vv tạm dừng bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 04/05/2017

Theo kế hoạch, ngày 26/05/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding, hiện đang đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom vs mã chứng khoán IBC.

Tuy nhiên căn cứ kết quả giám sát giao dịch của cổ phiếu IBC trên thị trường Upcom trong thời gian vừa qua, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo tạm dừng cuộc bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Apax Holding để xác minh làm rõ thông tin nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo.


Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu P.DVCK; VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Đỗ Huy Hoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu DP3 ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
23/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu SRF ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
22/08/2017 Thông báo chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội
21/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu DCS ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
16/08/2017 BSC đã nhận được Thông báo số 935/TB-SGDHCM ngày 9 tháng 8 năm 2017 về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
16/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu VC2 ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
16/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu BTP ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
15/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu SKG, TCR ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
14/08/2017 Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Nước Giải khát Sanest Khánh Hòa
14/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu TPP ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
11/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu KHP ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC