• |
Tìm kiếm

Thông báo tạm dừng đấu giá Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holding

10/05/2017 5:54:06 CH          

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 431/BSC-DVCK

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tạm dừng bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding

Căn cứ vào Thông báo đấu giá bán cổ phần chào bán ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holding của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 27/04/2017

Căn cứ vào Thông báo số 586/TB-SGDHN vv tạm dừng bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 04/05/2017

Theo kế hoạch, ngày 26/05/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Đầu tư Apax Holding, hiện đang đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom vs mã chứng khoán IBC.

Tuy nhiên căn cứ kết quả giám sát giao dịch của cổ phiếu IBC trên thị trường Upcom trong thời gian vừa qua, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo tạm dừng cuộc bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Apax Holding để xác minh làm rõ thông tin nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo.


Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu P.DVCK; VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Đỗ Huy Hoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/06/2017 BSC ký kết Hợp đồng kiểm toán Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ernst & Young Việt Nam
22/06/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings
13/06/2017 Thông báo về Tạm dừng mua cổ phiếu lô lẻ BSI
12/06/2017 BSC CBTT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016
12/06/2017 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC) TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
09/06/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
07/06/2017 CBTT về nhận quyết định của Sở Hà nội liên quan đến chứng khoán phái sinh
07/06/2017 THÔNG BÁO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 06 2017 TẠI BSC
07/06/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Việt Trung
07/06/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình
05/06/2017 THÔNG BÁO LOẠI CỔ PHIẾU TRA RA KHỎI DANH MỤC ĐƯỢC PHÉP KÝ QUỸ TẠI BSC