{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


Ngày 3 tháng 8 năm 2017, BSC đã chính thức nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sửa đổi số 52/2011/GCNCP – VSD – 2 ngày 2 tháng 8 năm 2017 và Giấy chứng nhận thành viên bù trừ (sửa đổi) số 05/GCNTVBT – ngày 1 tháng 8 năm 2017 do VSD cấp.

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}
Chia sẻ:

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}