Quá trình công tác

11/04/2018 – nay: Nhân sự ứng cử thành viên Ban Kiểm soát
11/2018 – 10/04/2019: Phó Trưởng phòng - Phòng Tài chính kế toán Hội sở - BSC
04/2014 - 10/2018: Kiểm soát chứng từ hạch toán giao dịch - Phòng Tài chính kế toán Hội sở - BSC
12/2013 – 04/2014: Kiểm soát chứng từ hạch toán giao dịch - Phòng Dịch vụ chứng khoán Hội sở - BSC
08/2010 - 11/2013: Kiểm soát chứng từ hạch toán giao dịch - Phòng Tài chính kế toán Hội sở - BSC
09/2007 – 08/2010: Chuyên viên - Phòng Tài chính kế toán Hội sở - BSC