Ông NGÔ VĂN DŨNG

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Duy Viễn

Ủy viên HĐQT

Bà NGUYỄN THANH HUYỀN

Ủy viên HĐQT

Ông Lê Đào Nguyên

Ủy viên HĐQT

Quá trình công tác

04/2018 - nay : Ủy viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 07/2008-2016 : Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ĐTPT Việt Nam
06/2002- 06/2008 : Chuyên viên Hội sở chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
7/2001 - 5/2002 : Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ĐTPT VN kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Lào-Việt Bank
06/1999 – 6/2001 : Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Sở giao dịch I, Ngân hàng ĐTPT VN kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Lào-Việt Bank
07/1998 – 5/1999 : Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Sở giao dịch I, Ngân hàng ĐTPT V.Nam
04/1997 - 6/1998 : Giám đốc Sở giao dịch I - Ngân hàng ĐTPT Việt Nam
03/1994 - 03/1997 : Trưởng phòng Bảo lãnh Dịch vụ - Ngân hàng ĐTPT TW
10/1990 - 02/1994 : Phó trưởng phòng Thẩm định - Ngân hàng ĐTPT TW
07/1983 - 09/1990 : Chuyên viên phòng Thẩm định - Ngân hàng ĐTPT TW