Ông LÊ NGỌC LÂM

Chủ tịch HĐQT

Ông ĐỖ HUY HOÀI

Ủy viên HĐQT

Ông NGUYỄN THIỀU SƠN

Ủy viên HĐQT

Ông Lê Đào Nguyên

Ủy viên HĐQT

Quá trình công tác

09/2018 - nay: Chủ tịch HĐQT BSC
01/2015 - nay: Phó Tổng Giám đốc Ngân hang TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam.
04/2013 - 01/2015: Giám đốc Ban KH Danh nghiệp BIDV.
11/2014 - 09/2018: Ủy viên HĐQT BSC 2013 - 04/2013: Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, kiêm Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, kiêm Thành viên Thường trực Hội đồng Thành viên Ngân hàng VID Public Bank, kiêm Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán BSC.
2012 - 2013: Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
2010 - 2012: Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch 1 Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
2009 - 2010: Phó Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
2008- 2009: Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng 1 Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
2007- 2008: Trưởng phòng pháp chế tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
2006- 2007: Phó Trưởng phòng pháp chế tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
2005-2006: Phó Trưởng phòng Phòng Tín dụng 2 Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
2004- 2005: Chuyên viên Phòng Tín dụng 2 Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
2002- 2004: Tham gia chuyên trách Ban dự án Hiện đại hóa Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
1997- 2002: Chuyên viên Phòng Tín dụng 2 Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.