Ông NGÔ VĂN DŨNG

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Duy Viễn

Ủy viên HĐQT

Bà NGUYỄN THANH HUYỀN

Ủy viên HĐQT

Ông Lê Đào Nguyên

Ủy viên HĐQT

Quá trình công tác

06/2015 - nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
08/2007 - 05/2015: Giám đốc - Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
09/2004 - 07/2007: Giám đốc - Ban Quản lý rủi ro Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
09/2002 - 08/2004: Phó Giám đốc - Ban Tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
05/2001 - 08/2002: Phó Giám đốc - Chi nhánh Thăng Long Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
12/1998 - 04/2001: Cán bộ - Chi nhánh Thăng Long Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
07/1991 - 11/1999: Cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Thanh tra Ngân hàng.