Ông NGÔ VĂN DŨNG

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Duy Viễn

Ủy viên HĐQT

Bà NGUYỄN THANH HUYỀN

Ủy viên HĐQT

Ông Lê Đào Nguyên

Ủy viên HĐQT

Quá trình công tác

03/2015 - nay: Trưởng phòng - Ban Quản lý đầu tư Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
01/2010 - 02/2015: Phó Trưởng phòng - Ban Quản lý đầu tư Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
02/2005 - 12/2009: Chuyên viên - Ban Quản lý đầu tư Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.