Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Cơ điện lạnh - Quý 2 năm 2009
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn SSI
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 20/08/2009
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 352 Kb
Tải về: 882
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Trong quý 2 2009, kết quả hoạt động của REE khá tốt và tương đối sát với ước tính của chúng tôi về doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  chính,  tuy nhiên  lợi nhuận  từ hoạt động  tài  chính vượt trên ước tính của chúng tôi, chủ yếu là do hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.