Tiêu đề Báo cáo cập nhật cổ phiếu DPG
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn FPTS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 09/04/2018
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 529 Kb
Tải về: 190
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Chúng tôi đánh giá DPG có khả năng cao hoàn thành kế hoạch doanh thu, nhưng sẽ gặp khó khăn trong hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Chi tiết kế hoạch như sau: 
  • Doanh thu thuần 1,996 tỷ (+42% y.o.y), trong đó, doanh thu xây dựng khoảng 1,700 tỷ (+36% y.o.y) và doanh thu bán điện thương phẩm khoảng 270 tỷ (+91% y.o.y). 
  • Lợi nhuận sau thuế 212 tỷ (+11% y.o.y).