Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VCBS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 30/05/2011
Số trang : 2
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 300 Kb
Tải về: 175
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Trong năm 2010, HLA đã đạt được doanh  thu  thuần  là 2.900  tỷ đồng  (+14% yoy, vượt 12% KH năm). Lợi nhuận  trước thuế là 23,8 tỷ đồng (-74% yoy, đạt 15% KH năm). Hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép và thương mại thép các loại là hoạt động cốt  lõi của HLA  trong những năm qua. Doanh  thu năm 2010 được  tạo  ra  từ hai mảng là sản xuất kinh doanh ống thép và thương mại thép (mỗi mảng chiếm tỷ
trọng khoảng 50% trong cơ cấu doanh thu).