Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Dầu khí (PVD)
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Mien Nam Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 30/01/2013
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 693 Kb
Tải về: 242
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Xét thấy, 9 tháng  đầu năm 2012 tình hình kinh doanh của PVD tăng trưởng khá tốt, các tỷ suất ROA và ROE
được tăng  lên, nhưng khả năng  thanh  toán chưa được cải  thiện  tốt,  tỷ  lệ nợ còn cao,  tuy nhiên với  tình hình kinh tế hiện tại, có thể xem xét đầu tư vào mã cổ phiếu này với mục đích đầu tư giá trị.