Tiêu đề CTCP Cơ điện lạnh - Hồi phục mạnh mẽ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 20/04/2010
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 714 Kb
Tải về: 1
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Với lợi nhuận ròng dự báo 392 tỷ, EPS kỳ vọng năm 2010 là khoảng 4.835 đồng. Mức EPS này sẽ được điều chỉnh sau khi công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng như đã thông qua ở Đại hội cổ đông. Theo mô hình định giá của Kim Eng, mức giá mục tiêu của cổ phiếu REE là 63.000 đồng/CP với mức PE dự phóng là 13,0  lần. Kim Eng giữ khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu REE.