Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 76.849 60.095 74.978 51.958
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5.085 2.145 4.457 1.208
1. Tiền 5.085 2.145 4.457 1.208
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 25.021 23.058 15.077 13.087
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 23.470 19.295 11.979 11.886
2. Trả trước cho người bán 1.834 1.202 2.830 903
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 362 3.206 268 299
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -645 -645 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 42.299 32.295 51.107 35.190
1. Hàng tồn kho 42.299 32.621 51.107 35.190
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -326 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 4.443 2.597 4.337 2.473
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 406 1.005 374 96
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3.866 1.447 3.818 2.231
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 171 145 145 145
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 12.833 11.967 17.012 13.875
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 10 10
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 10 10
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 12.479 11.586 12.139 10.764
1. Tài sản cố định hữu hình 12.479 11.586 12.139 10.764
- Nguyên giá 35.033 36.058 37.648 38.841
- Giá trị hao mòn lũy kế -22.554 -24.471 -25.509 -28.076
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 355 381 4.863 3.100
1. Chi phí trả trước dài hạn 355 381 4.863 3.100
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 89.682 72.062 91.991 65.833
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 74.709 50.225 69.789 47.569
I. Nợ ngắn hạn 74.709 50.225 69.789 47.569
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 35.356 14.139 32.051 17.725
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 26.070 20.493 27.544 15.575
4. Người mua trả tiền trước 10 0 0 1.155
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 14 957 80 210
6. Phải trả người lao động 10.413 12.541 8.462 9.537
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 515 633 52 458
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.040 1.073 1.336 1.351
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.292 389 265 1.559
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 14.973 21.837 22.202 18.264
I. Vốn chủ sở hữu 14.973 21.837 22.202 18.264
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 15.111 15.111 15.111 15.111
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 2.587 2.587 2.587 2.772
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -2.724 4.140 4.504 381
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.060 -2.724 789 463
- LNST chưa phân phối kỳ này -3.785 6.864 3.715 -82
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 89.682 72.062 91.991 65.833