Đơn vị: 1.000.000đ
  2015 2016 2017 2018 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 743.368 7.489 2.624 5.353 4.407
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 290 103 60 47 59
1. Tiền 290 103 60 47 59
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 737.976 5.510 1.620 4.473 3.461
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 41.361 0 0 0 0
2. Trả trước cho người bán 9.093 3.942 3.753 6.017 6.098
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 321.467 310.327 310.996 310.601
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -175.908 -319.899 -312.461 -312.541 -313.238
IV. Tổng hàng tồn kho 4.544 527 415 672 495
1. Hàng tồn kho 6.590 2.846 1.202 1.459 1.282
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.046 -2.319 -787 -787 -787
V. Tài sản ngắn hạn khác 558 1.349 529 160 391
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 558 1.349 529 160 391
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 155.648 97.485 87.165 62.889 56.888
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 99.639 83.003 72.682 62.889 56.888
1. Tài sản cố định hữu hình 76.255 59.619 49.299 39.505 33.504
- Nguyên giá 198.241 185.930 185.930 184.059 185.874
- Giá trị hao mòn lũy kế -121.986 -126.311 -136.632 -144.555 -152.371
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 23.384 23.384 23.384 23.384 23.384
- Nguyên giá 23.384 23.384 23.384 23.384 23.384
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 14.482 14.482 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 14.482 14.482 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 899.017 104.974 89.789 68.241 61.294
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.636.397 1.686.828 1.752.750 1.847.627 1.947.685
I. Nợ ngắn hạn 1.636.397 1.686.828 1.752.750 1.847.627 1.947.685
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 211.983 1.018.215 1.006.485 1.006.562 1.005.640
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 211.983 199.268 192.213 186.662 190.737
4. Người mua trả tiền trước 9.989 10.771 8.984 7.577 9.715
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5.877 5.377 9.603 13.162 13.886
6. Phải trả người lao động 10.704 6.253 5.136 11.369 9.623
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 235.702 319.107 408.266 497.482 586.810
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 122.320 119.499 121.990 124.741 131.202
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 8.338 8.338 73 73 73
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -737.380 -1.581.854 -1.662.961 -1.779.386 -1.886.390
I. Vốn chủ sở hữu -737.380 -1.581.854 -1.662.961 -1.779.386 -1.886.390
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 433.380 433.380 433.380 433.380 433.380
2. Thặng dư vốn cổ phần 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 4.429 4.429 4.429 4.429 4.429
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4.459 4.459 4.459 4.459 4.459
9. Quỹ dự phòng tài chính 4.459 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -835.037 -2.029.222 -2.110.329 -2.226.754 -2.333.758
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -1.184.748 -2.029.222 -2.110.329 -2.226.754
- LNST chưa phân phối kỳ này -844.474 -81.107 -116.425 -107.005
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 899.017 104.974 89.789 68.241 61.294