Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 246.915 279.416 326.720 247.143 180.697
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -123.338 -108.550 -121.463 -99.034 -95.704
3. Tiền chi trả cho người lao động -16.655 -17.516 -19.098 -15.711 -12.959
4. Tiền chi trả lãi vay -2.348 -1.999 -1.283 -463 -461
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.413 -1.080 -2.030 -2.229 -733
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 7.393 8.899 7.005 6.485 4.799
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -99.411 -138.563 -151.254 -122.252 -84.037
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 10.143 20.606 38.597 13.938 -8.399
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.680 -5.776 -8.562 -5.997 -2.651
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 99 0 172 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3 2 7 201 20
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4.579 -5.774 -8.383 -5.796 -2.632
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 130.340 136.198 101.109 30.835 81.205
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -131.960 -146.020 -125.744 -31.363 -68.789
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3.986 -4.783 -4.783 -5.979 -3.587
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5.606 -14.605 -29.418 -6.507 8.829
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -43 227 796 1.636 -2.201
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 260 217 445 1.241 2.877
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 217 445 1.241 2.877 676