Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 51.949 43.776 35.562 36.620 34.966
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.193 987 3.603 9.060 969
1. Tiền 2.193 987 3.603 6.060 969
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 3.000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 3.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 3.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 17.107 12.795 5.310 5.217 3.403
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 12.706 7.815 324 378 27
2. Trả trước cho người bán 705 910 581 130 22
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.696 4.070 4.405 4.709 3.354
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 32.649 29.366 25.967 21.092 27.289
1. Hàng tồn kho 32.649 29.366 25.967 21.092 27.289
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 0 628 681 1.250 306
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 628 681 1.250 212
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 95
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 237.568 214.005 202.869 182.124 162.575
I. Các khoản phải thu dài hạn 657 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 657 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 212.040 188.646 177.640 154.410 133.576
1. Tài sản cố định hữu hình 181.558 157.899 147.272 124.350 103.778
- Nguyên giá 481.792 479.672 492.767 494.009 493.460
- Giá trị hao mòn lũy kế -300.234 -321.773 -345.495 -369.659 -389.681
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 30.482 30.747 30.368 30.060 29.797
- Nguyên giá 32.436 33.170 33.170 33.170 33.170
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.954 -2.424 -2.802 -3.111 -3.373
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 3.231 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 3.231 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 15.187 15.522 18.310 20.011 21.611
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -7.313 -6.978 -4.190 -2.489 -889
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 9.684 6.606 6.919 7.702 7.388
1. Chi phí trả trước dài hạn 9.684 6.606 6.919 7.702 7.388
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 289.516 257.782 238.431 218.743 197.541
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 132.586 101.685 81.519 63.090 42.813
I. Nợ ngắn hạn 111.984 82.789 63.900 50.939 41.731
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 58.532 29.272 26.096 26.215 19.092
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 26.801 31.131 13.924 7.082 6.628
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 49 3
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 12.394 9.955 9.872 5.503 5.486
6. Phải trả người lao động 8.582 7.741 8.080 5.946 5.860
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 721 349 308 473 189
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 3.199 3.067 4.516 4.928 4.217
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.756 1.274 1.106 743 255
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 20.601 18.896 17.618 12.151 1.083
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 17.964 16.647 15.758 10.680 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 2.638 2.249 1.860 1.472 1.083
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 156.931 156.096 156.912 155.653 154.727
I. Vốn chủ sở hữu 156.931 156.096 156.912 155.653 154.727
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 91.793 91.793 91.793 91.793 91.793
2. Thặng dư vốn cổ phần 7.905 7.905 7.905 7.905 7.905
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 52.244 52.743 52.875 53.006 53.006
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4.989 3.656 4.339 2.950 2.024
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.476 197 0 277 212
- LNST chưa phân phối kỳ này 3.513 3.458 4.339 2.673 1.811
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 289.516 257.782 238.431 218.743 197.541