Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.647.257 2.459.070 2.718.621 2.786.194 2.705.826
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 74.717 728.003 476.005 275.262 655.359
1. Tiền 74.717 173.503 159.130 203.162 187.351
2. Các khoản tương đương tiền 0 554.500 316.874 72.100 468.008
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 254.290 336.600 599.672 871.911 264.714
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 254.290 336.600 599.672 871.911 264.714
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 824.531 690.744 910.550 912.083 780.692
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 339.869 324.370 532.889 467.337 513.100
2. Trả trước cho người bán 347.418 210.769 117.539 79.629 49.029
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 14.400
6. Phải thu ngắn hạn khác 156.730 191.251 302.732 407.154 248.189
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -19.486 -35.646 -42.610 -42.037 -44.026
IV. Tổng hàng tồn kho 484.074 621.718 697.709 713.824 923.220
1. Hàng tồn kho 484.074 621.718 697.709 713.824 923.220
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 9.645 82.005 34.686 13.114 81.841
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9.559 8.812 8.884 9.372 16.661
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 86 72.866 25.503 3.443 62.748
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1 326 299 299 2.432
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 4.560.225 5.786.774 6.355.233 7.201.098 9.415.894
I. Các khoản phải thu dài hạn 924.112 970.343 955.647 952.062 952.023
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 924.112 970.343 955.647 952.062 952.023
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2.297.540 2.678.800 3.252.993 3.616.648 4.537.573
1. Tài sản cố định hữu hình 2.213.903 2.595.913 3.146.980 3.512.155 4.432.315
- Nguyên giá 5.003.646 5.849.368 6.882.749 7.724.903 9.306.055
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.789.742 -3.253.455 -3.735.768 -4.212.748 -4.873.740
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 83.637 82.887 106.013 104.493 105.258
- Nguyên giá 92.345 92.445 117.358 117.373 120.283
- Giá trị hao mòn lũy kế -8.709 -9.559 -11.345 -12.880 -15.025
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 597.981 1.355.353 1.104.164 999.951 1.395.493
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 597.981 1.355.353 1.104.164 999.951 1.395.493
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 679.790 719.701 981.391 1.446.730 2.089.234
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 211.744 282.919 410.221 847.725 1.480.808
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 505.234 505.234 563.253 589.005 598.426
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -42.188 -78.452 -2.083 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 60.038 61.907 60.462 185.706 179.183
1. Chi phí trả trước dài hạn 60.038 61.154 56.947 182.693 178.604
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 753 3.515 3.014 579
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 765 670 575 0 262.388
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6.207.483 8.245.843 9.073.854 9.987.292 12.121.720
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.007.720 4.836.485 5.148.518 5.449.454 7.157.963
I. Nợ ngắn hạn 1.457.648 1.987.506 2.007.847 1.989.020 2.384.770
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 869.965 1.280.751 1.210.246 1.326.162 1.433.433
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 178.463 223.546 197.756 183.656 452.746
4. Người mua trả tiền trước 22.970 67.896 101.848 122.463 119.633
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 40.108 40.579 49.910 75.934 59.199
6. Phải trả người lao động 59.355 51.563 73.176 101.727 69.415
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 20.724 32.319 46.594 76.091 89.930
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 225.582 248.596 264.360 22.545 43.177
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 22.880 12.029 17.529 5.434 5.434
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 17.600 30.227 46.430 75.011 111.803
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.550.072 2.848.979 3.140.670 3.460.433 4.773.193
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 760.246 626.793 763.128 763.248 764.122
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.788.285 2.220.233 2.370.660 2.691.765 3.997.485
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1.541 1.953 6.883 5.420 11.586
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.199.762 3.409.359 3.925.336 4.537.838 4.963.757
I. Vốn chủ sở hữu 2.199.762 3.409.359 3.925.336 4.537.838 4.963.757
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.500.000 1.875.000 1.929.200 1.929.200 1.929.200
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 588.942 621.342 621.342 621.342
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 181.954 440.157 624.539 888.750 1.135.139
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 414.879 373.846 605.632 956.656 1.018.524
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 88.614 63.462 88.580 213.814 344.063
- LNST chưa phân phối kỳ này 326.265 310.384 517.052 742.842 674.461
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 102.230 97.817 97.817 97.817 97.817
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 699 33.596 46.805 44.072 161.735
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6.207.483 8.245.843 9.073.854 9.987.292 12.121.720