Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 407.136 430.997 489.073 541.351 578.581
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 38.972 67.504 90.427 113.761 97.861
1. Tiền 33.972 28.003 80.979 47.998 10.911
2. Các khoản tương đương tiền 5.000 39.501 9.448 65.763 86.950
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 98.468 104.533 111.320 98.756 131.964
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 10.658 53.185
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 -932 -7.360
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 98.468 104.533 111.320 89.031 86.139
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 210.019 179.135 218.610 256.155 268.481
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 78.196 117.261 118.343 129.146 128.399
2. Trả trước cho người bán 49.675 41.755 18.200 19.398 22.308
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 98.383 36.418 83.025 112.239 122.446
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -16.235 -16.300 -958 -4.628 -4.671
IV. Tổng hàng tồn kho 59.677 79.070 67.112 72.313 74.396
1. Hàng tồn kho 59.930 79.228 67.198 73.073 82.426
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -253 -158 -85 -760 -8.030
V. Tài sản ngắn hạn khác 0 754 1.603 366 5.879
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 745 506 187 607
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 9 981 10 10
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 117 169 5.261
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 375.543 464.559 486.808 431.684 431.864
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 156.908 181.417 197.230 193.002 169.350
1. Tài sản cố định hữu hình 114.105 139.804 135.235 132.683 110.622
- Nguyên giá 215.466 256.132 269.941 253.912 253.143
- Giá trị hao mòn lũy kế -101.361 -116.328 -134.706 -121.230 -142.521
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 42.803 41.613 61.995 60.319 58.728
- Nguyên giá 79.415 79.415 101.338 101.453 101.648
- Giá trị hao mòn lũy kế -36.612 -37.802 -39.343 -41.134 -42.920
III. Bất động sản đầu tư 5.939 5.380 4.820 4.261 3.707
- Nguyên giá 8.331 8.331 8.331 8.331 8.331
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.392 -2.952 -3.511 -4.071 -4.624
IV. Tài sản dở dang dài hạn 17.872 25.724 2.193 438 2.871
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 17.872 25.724 2.193 438 2.871
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 126.061 185.369 214.535 168.870 191.533
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 91.233 107.969 130.880 134.142 159.807
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 30.365 66.630 66.630 22.702 22.701
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -37 0 -225 -225 -225
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4.500 10.770 17.250 12.250 9.250
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 68.762 66.669 68.029 65.113 64.403
1. Chi phí trả trước dài hạn 66.588 66.058 68.029 65.113 64.403
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 2.174 611 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 782.679 895.556 975.881 973.035 1.010.445
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 291.091 383.722 425.616 389.131 423.241
I. Nợ ngắn hạn 249.280 337.421 382.986 350.739 394.138
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 122.333 210.150 249.532 178.911 316.373
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 26.982 27.233 16.562 23.137 15.217
4. Người mua trả tiền trước 22.204 25.820 52.240 41.294 8.699
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 18.957 17.411 4.788 10.876 111
6. Phải trả người lao động 12.687 10.256 10.469 8.610 5.617
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 24.844 32.628 30.404 50.976 38.339
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 15 15 15
11. Phải trả ngắn hạn khác 9.885 11.137 8.025 25.819 7.421
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 95 594 4.281 3.468 897
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 11.292 2.191 6.670 7.634 1.450
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 41.811 46.301 42.630 38.392 29.103
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 41.811 46.301 42.630 38.392 29.103
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 491.588 511.834 550.265 583.904 587.204
I. Vốn chủ sở hữu 491.588 511.834 550.265 583.904 587.204
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 150.301 150.301 150.301 150.301 150.301
2. Thặng dư vốn cổ phần 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 -20
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 130.069 166.931 195.975 214.632 214.632
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 209.027 192.444 199.833 214.814 218.134
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 134.617 149.616 163.601 182.091 198.626
- LNST chưa phân phối kỳ này 74.410 42.829 36.232 32.723 19.508
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 -32 1.966 1.965 1.966
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 782.679 895.556 975.881 973.035 1.010.445