Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.311.677 1.272.752 1.083.846 1.040.507 1.269.700
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 162.861 46.965 16.892 98.774 18.794
1. Tiền 161.302 46.965 16.892 98.774 18.794
2. Các khoản tương đương tiền 1.560 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 315.031 393.527 339.041 282.362 471.552
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 233.877 294.842 282.841 178.370 344.367
2. Trả trước cho người bán 29.874 38.034 26.273 68.008 60.169
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 56.871 66.241 35.517 41.575 67.015
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5.590 -5.590 -5.590 -5.590 0
IV. Tổng hàng tồn kho 833.391 831.216 727.853 659.327 777.198
1. Hàng tồn kho 833.391 831.216 727.853 659.327 777.198
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 393 1.044 60 43 2.156
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 33 158 23 11 424
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 189 30 31 26 55
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 170 856 6 6 1.678
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 852.615 647.398 536.340 531.744 574.360
I. Các khoản phải thu dài hạn 3.592 4.859 6.229 13.018 16.548
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 232 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 3.360 4.859 6.229 13.018 16.548
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 717.826 609.809 459.299 496.690 521.936
1. Tài sản cố định hữu hình 717.723 608.584 458.198 459.590 426.281
- Nguyên giá 1.488.672 1.433.571 1.261.536 1.281.102 1.287.830
- Giá trị hao mòn lũy kế -770.949 -824.987 -803.338 -821.512 -861.549
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 35.181 94.072
- Nguyên giá 0 0 0 35.560 98.478
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 -379 -4.405
3. Tài sản cố định vô hình 103 1.225 1.101 1.920 1.583
- Nguyên giá 850 2.000 2.055 3.132 3.197
- Giá trị hao mòn lũy kế -747 -775 -955 -1.212 -1.614
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 121.691 17.523 56.830 3.690 4.313
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 121.691 17.523 56.830 3.690 4.313
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.750 4.750 3.490 2.490 2.490
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1.000 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.750 4.750 3.490 2.490 2.490
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 6.756 10.457 10.492 15.856 29.072
1. Chi phí trả trước dài hạn 6.756 10.457 10.492 15.856 29.072
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.164.292 1.920.150 1.620.186 1.572.251 1.844.060
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.841.174 1.631.451 1.316.164 1.227.173 1.421.361
I. Nợ ngắn hạn 1.263.905 1.094.275 992.933 811.501 886.934
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 791.165 691.017 601.872 579.609 605.367
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 186.574 252.157 272.566 112.927 157.336
4. Người mua trả tiền trước 227.417 85.562 14.573 17.307 12.325
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.738 1.512 36.707 47.679 24.491
6. Phải trả người lao động 11.003 19.499 21.785 11.129 27.363
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 5.661 10.628 15.149 21.397 23.280
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 29.734 29.254 24.805 17.070 33.319
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.614 4.646 5.475 4.385 3.453
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 577.269 537.176 323.231 415.672 534.427
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 466.334 466.383 261.225 259.983 413.583
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 107.890 66.547 62.006 87.481 115.147
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 61.972 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 3.045 4.246 0 6.236 5.697
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 323.118 288.699 304.022 345.078 422.699
I. Vốn chủ sở hữu 323.118 288.699 304.022 345.078 422.699
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 170.201 170.201 170.201 215.295 275.295
2. Thặng dư vốn cổ phần 32.680 32.680 32.680 1.854 1.854
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 -1.972 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 52.890 53.293 56.871 56.871 56.871
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 35.335 7.231 22.494 52.033 66.480
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 8.172 -4.563 -4.341 -2.977 52.033
- LNST chưa phân phối kỳ này 27.163 11.794 26.836 55.010 14.447
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 32.012 25.293 21.775 20.997 22.199
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.164.292 1.920.150 1.620.186 1.572.251 1.844.060