Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 737.255 778.560 497.608 291.217 614.233
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.874 2.493 2.378 916 980
1. Tiền 2.874 2.493 2.378 916 980
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 402.328 395.352 382.448 177.397 558.820
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 42.061 41.027 26.068 28.668 20.141
2. Trả trước cho người bán 3.734 4.007 4.395 4.417 62.078
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 219.500 219.500 218.500 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 146.333 140.118 142.784 153.612 488.368
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 -11.767
IV. Tổng hàng tồn kho 329.211 379.572 111.639 111.639 46.359
1. Hàng tồn kho 329.211 379.572 111.639 111.639 46.359
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2.843 1.144 1.144 1.265 8.075
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 2 2 2 2
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2.841 1.142 1.142 1.263 8.073
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 114.521 118.592 189.404 416.285 115.319
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 218.500 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 218.500 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 17.951 17.439 86.535 92.068 103.240
1. Tài sản cố định hữu hình 17.951 17.439 86.535 92.068 103.240
- Nguyên giá 22.511 23.782 96.398 105.500 121.364
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.560 -6.343 -9.863 -13.432 -18.124
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 675 675 675 675 675
- Giá trị hao mòn lũy kế -675 -675 -675 -675 -675
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 15.767 20.352 22.072 24.926 12.079
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 9.958 14.544 16.264 19.117 12.079
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.808 5.808 5.808 5.808 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 78.500 78.500 78.500 78.500 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 78.000 78.000 78.000 78.000 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -500 -500 -500 -500 -1.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 2.262 2.300 2.262 2.262 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 2.262 2.262 2.262 2.262 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 38 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 42 0 34 30 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 851.776 897.152 687.012 707.503 729.552
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 515.800 565.828 531.474 536.185 567.677
I. Nợ ngắn hạn 419.292 471.533 438.132 443.794 567.454
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 83.730 86.142 83.442 90.125 178.452
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 119.481 120.461 120.312 120.334 129.613
4. Người mua trả tiền trước 49.896 9.683 9.275 9.334 54.440
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 33.300 31.348 31.584 27.347 18.346
6. Phải trả người lao động 310 780 1.169 2.376 938
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 6.375 6.375 6.375 6.375 155.962
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 405 36.614 273 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 125.796 180.131 185.701 187.903 29.703
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 96.508 94.295 93.343 92.391 223
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 96.508 94.295 93.343 92.391 198
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 26
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 335.976 331.324 155.537 171.317 161.874
I. Vốn chủ sở hữu 335.976 331.324 155.537 171.317 161.874
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 315.399 315.399 315.399 315.399 315.399
2. Thặng dư vốn cổ phần 7.584 7.584 7.584 7.584 7.584
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 2.563 2.563 2.563 2.563 299
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -125.877 -129.332 -304.592 -288.375 -294.941
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -128.222 -129.478 -129.696 -304.838 -288.375
- LNST chưa phân phối kỳ này 2.346 146 -174.897 16.463 -6.566
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 8.362 7.186 6.663 6.141 5.618
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 127.945 127.923 127.920 128.006 127.914
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 851.776 897.152 687.012 707.503 729.552