Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 78.030 161.649 124.818 67.804 48.818
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.240 33.465 39.702 1.751 2.530
1. Tiền 2.240 3.283 1.985 1.751 2.530
2. Các khoản tương đương tiền 0 30.182 37.717 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 59.000 13.375 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 59.000 13.375 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 15.295 16.893 21.599 14.090 12.133
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 22.641 24.593 29.447 22.778 22.631
2. Trả trước cho người bán 407 774 2.503 1.759 422
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2.445 2.713 3.476 4.306 4.081
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -10.198 -11.187 -13.827 -14.753 -15.000
IV. Tổng hàng tồn kho 60.494 51.976 46.289 46.490 29.390
1. Hàng tồn kho 63.952 56.737 51.105 52.391 52.021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3.458 -4.761 -4.816 -5.901 -22.631
V. Tài sản ngắn hạn khác 0 315 3.854 5.474 4.764
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 111 0 0 11
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 61 3.854 5.474 4.753
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 143 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 110.665 100.903 139.753 115.191 105.031
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 106.328 97.912 89.784 92.381 83.517
1. Tài sản cố định hữu hình 106.328 97.912 89.784 92.381 83.517
- Nguyên giá 347.115 347.205 347.397 400.813 404.048
- Giá trị hao mòn lũy kế -240.788 -249.294 -257.614 -308.432 -320.531
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1.315 545 47.630 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.315 545 47.630 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3.023 2.446 2.339 2.172 1.597
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1.523 946 839 813 813
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 -141 -717
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 0 20.638 19.917
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 20.638 19.917
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 188.694 262.552 264.571 182.996 153.848
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 246.046 113.886 123.358 100.701 106.147
I. Nợ ngắn hạn 245.251 113.886 119.642 97.738 100.220
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 88.202 19.177 18.890 12.254 9.464
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 90.478 73.220 79.574 65.498 69.924
4. Người mua trả tiền trước 1.819 3.310 1.094 1.308 1.545
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 21.319 6.239 7.059 7.728 8.102
6. Phải trả người lao động 1.301 1.420 1.331 1.237 1.676
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.779 1.126 658 539 516
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 40.353 9.393 11.037 9.174 8.993
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 796 0 3.716 2.964 5.927
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 796 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 3.716 2.964 5.927
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -57.352 148.667 141.213 82.294 47.701
I. Vốn chủ sở hữu -57.352 148.667 141.213 82.294 47.701
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 80.000 300.000 300.000 300.000 300.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 43.250 43.118 43.118 43.118 43.118
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -180.602 -194.452 -201.905 -260.824 -295.417
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -164.333 -181.180 -194.451 -240.339 -260.824
- LNST chưa phân phối kỳ này -16.269 -13.272 -7.455 -20.485 -34.593
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 188.694 262.552 264.571 182.996 153.848