Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 71.186 66.665 82.341 70.920 58.649
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 36.094 20.462 25.733 32.256 17.541
1. Tiền 3.769 2.462 8.733 3.608 4.441
2. Các khoản tương đương tiền 32.325 18.000 17.000 28.648 13.100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 29.269 38.555 46.133 28.080 8.980
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 29.269 38.555 46.133 28.080 8.980
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 4.100 3.642 5.078 6.192 30.267
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2.321 2.692 3.343 4.628 27.240
2. Trả trước cho người bán 2.619 1.501 1.934 1.735 1.881
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 824 1.113 1.465 1.492 2.810
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.664 -1.664 -1.664 -1.664 -1.664
IV. Tổng hàng tồn kho 1.718 3.125 5.393 4.392 1.786
1. Hàng tồn kho 1.718 3.125 5.393 4.392 1.786
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 4 881 5 0 74
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 881 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 5 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4 0 0 0 74
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 31.823 34.106 40.347 34.737 42.710
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 4.067
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 4.067
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 28.117 30.384 31.107 32.503 28.990
1. Tài sản cố định hữu hình 28.049 30.258 30.964 32.317 28.864
- Nguyên giá 51.165 58.015 64.076 71.533 72.388
- Giá trị hao mòn lũy kế -23.116 -27.757 -33.112 -39.215 -43.525
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 69 126 142 185 127
- Nguyên giá 102 184 241 351 351
- Giá trị hao mòn lũy kế -33 -58 -99 -166 -224
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 648 1.899 5.456 725 577
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 648 1.899 5.456 725 577
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 608 608 608 608 608
1. Đầu tư vào công ty con 0 1.388 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1.388 -780 1.388 1.388 1.388
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 -780 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -780 0 -780 0 -780
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 2.449 1.215 3.176 901 8.467
1. Chi phí trả trước dài hạn 2.293 1.059 2.696 745 8.311
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 156 156 480 156 156
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 103.008 100.771 122.689 105.657 101.358
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 27.076 24.331 43.116 29.093 34.738
I. Nợ ngắn hạn 26.490 24.169 42.990 28.636 34.693
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 4.769 7.927 19.683 10.753 7.647
4. Người mua trả tiền trước 929 1.828 3.213 2.551 3.417
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.780 2.655 5.954 5.195 14.721
6. Phải trả người lao động 13.552 7.622 9.746 4.797 4.731
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 95 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 28 15 15 15 15
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.778 1.238 1.756 1.854 2.144
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 16 23 34 46 70
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.543 2.860 2.589 3.425 1.949
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 587 162 125 457 44
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 483 73 48 398 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 103 89 77 59 44
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 75.932 76.440 79.573 76.563 66.620
I. Vốn chủ sở hữu 75.623 76.379 79.692 76.549 66.607
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 56.143 56.143 56.143 56.143 56.143
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -71 -71 -131 -131 -131
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 3.105 5.595 7.802 10.184 11.737
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 16.446 14.712 15.878 10.354 -1.142
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 13 325 239 112
- LNST chưa phân phối kỳ này 16.446 14.699 15.553 10.115 -1.254
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 309 61 -119 14 14
1. Nguồn kinh phí 295 47 -133 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 14 14 14 14 14
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 103.008 100.771 122.689 105.657 101.358