Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.594.825 2.294.772 2.325.138 3.202.938 9.254.467
I. Tài sản tài chính 1.590.566 2.290.690 2.322.597 3.198.995 9.248.985
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 170.509 458.055 50.280 206.365 1.868.837
1.1. Tiền 170.509 218.055 50.280 96.365 1.798.837
1.2. Các khoản tương đương tiền 0 240.000 0 110.000 70.000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 16.875 268.753 470.351 508.641 1.104.400
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 0 0 0 0
4. Các khoản cho vay 1.399.031 1.560.723 1.803.294 2.478.957 6.254.439
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 0 0 0 0
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp -10.885 -10.884 -10.886 -10.886 -10.886
7. Các khoản phải thu 8.620 11.598 7.204 9.295 24.658
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính 0 0 0 0
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính 8.620 11.598 7.204 9.295 24.658
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận 167 101 102 399 710
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được 0 0 0 0
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 8.453 11.497 7.102 8.895 23.948
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.797 0 291 0
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 2.470 1.576 1.549 2.390 4.308
10. Phải thu nội bộ 0 0 0 0
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán 0 0 0 0
12. Các khoản phải thu khác 2.349 1.060 563 4.311 3.353
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) -199 -190 -51 -79 -125
II.Tài sản ngắn hạn khác 4.260 4.082 2.541 3.943 5.482
1. Tạm ứng 0 0 0 0
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ 3.033 1.749 951 1.413 2.503
3. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.201 1.274 1.198 1.308 1.864
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 9 9 9 109 9
5. Tài sản ngắn hạn khác 16 1.050 383 1.113 1.107
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
B.TÀI SẢN DÀI HẠN 201.638 206.941 198.517 192.785 201.493
I. Tài sản tài chính dài hạn 0 0 0 0
1. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0
2. Các khoản đầu tư 0 0 0 0
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0
2.2. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 179.210 174.929 166.591 161.252 169.184
1. Tài sản cố định hữu hình 159.760 155.722 147.617 141.868 150.215
- Nguyên giá 208.489 214.365 218.681 223.309 245.670
- Giá trị hao mòn lũy kế -48.729 -58.643 -71.064 -81.441 -95.455
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý 0 0 0 0
2.Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 19.450 19.207 18.974 19.384 18.969
- Nguyên giá 43.673 43.673 43.684 44.505 44.505
- Giá trị hao mòn lũy kế -24.223 -24.466 -24.709 -25.121 -25.536
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý 0 0 0 0
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 831 0 0 0
V. Tài sản dài hạn khác 21.597 32.012 31.925 31.533 32.309
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 640 850 850 855 855
2. Chi phí trả trước dài hạn 957 1.162 1.057 640 1.395
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán 20.000 30.000 30.019 30.039 30.059
5. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.796.464 2.501.713 2.523.655 3.395.723 9.455.959
C. NỢ PHẢI TRẢ 243.666 526.536 412.633 1.193.557 6.473.316
I. Nợ phải trả ngắn hạn 243.666 526.536 412.633 1.193.557 6.473.316
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn 102.500 477.200 361.500 597.000 978.000
1.1. Vay ngắn hạn 102.500 477.200 361.500 597.000 978.000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn 0 0 0 0
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn 0 0 0 0
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn 0 0 0 0
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn 0 0 0 0
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0 0 0 0
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 24 0 0 0
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính 0 0 0 0
8. Phải trả người bán ngắn hạn 782 138 463 435 4.018
9. Người mua trả tiền trước 1.745 1.707 2.155 1.885 2.619
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 16.685 14.138 12.568 27.228 75.304
11. Phải trả người lao động 4.178 10.318 7.666 12.594 27.302
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 864 919 953 1.182 1.485
13. Chi phí phải trả ngắn hạn 3.511 5.761 2.820 8.332 15.172
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 0 0 0
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn 104.562 4.496 4.922 525.992 5.356.136
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 8.815 11.859 19.585 18.908 13.280
II. Nợ phải trả dài hạn 0 0 0 0
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn 0 0 0 0
1.1. Vay dài hạn 0 0 0 0
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn 0 0 0 0
2. Vay tài sản tài chính dài hạn 0 0 0 0
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn 0 0 0 0
4. Trái phiếu phát hành dài hạn 0 0 0 0
5. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0
6. Người mua trả tiền trước dài hạn 0 0 0 0
7. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 0 0 0 0
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn 0 0 0 0
12. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư 0 0 0 0
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.552.797 1.975.177 2.111.021 2.202.166 2.982.644
I. Vốn chủ sở hữu 1.552.797 1.975.177 2.111.021 2.202.166 2.982.644
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.195.443 1.294.811 1.404.111 1.404.111 1.475.581
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 993.770 1.093.137 1.202.441 1.322.673 1.475.673
a. Cổ phiếu phổ thông 993.770 1.093.137 1.202.441 1.322.673 1.475.673
b. Cổ phiếu ưu đãi 0 0 0 0
1.2. Thặng dư vốn cổ phần 201.676 201.678 201.678 81.444 163
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0
1.5. Cổ phiếu quỹ -3 -4 -8 -6 -255
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý 0 0 0 0
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
4. Quỹ dự trữ điều lệ 48.866 57.823 69.718 79.359 89.368
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp 48.866 57.823 69.718 79.357 89.366
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
7. Lợi nhuận chưa phân phối 259.622 564.719 567.475 639.340 1.328.328
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện 259.540 312.554 293.825 395.338 828.650
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 82 252.165 273.649 244.002 499.678
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.796.464 2.501.713 2.523.655 3.395.723 9.455.959
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm