Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16.960 18.430 21.001 22.769 23.025
2. Điều chỉnh cho các khoản 27.898 31.149 29.275 29.740 28.952
- Khấu hao TSCĐ 26.688 28.304 28.129 28.739 28.402
- Các khoản dự phòng 425 911 86 325 98
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.277 -1.152 -1.779 -1.780 -1.307
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 2.062 3.085 2.838 2.456 1.759
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 44.857 49.579 50.276 52.509 51.977
- Tăng, giảm các khoản phải thu 4.499 1.491 468 -750 -7.752
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1.644 -2.774 82 4.518 -9.482
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 33.541 -12.847 30.160 35.954 -72.832
- Tăng giảm chi phí trả trước -172 -3.708 -841 -2.433 1.551
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.062 -3.292 -2.838 -2.402 -1.743
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -366 -2.927 -8.256 -2.394 -6.310
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 20
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3.173 -3.109 -3.794 -5.212 -6.911
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 75.481 22.413 65.256 79.810 -51.503
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -38.219 -15.874 -13.034 -21.831 -22.300
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 54 0 23 84 24
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 -5.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 5.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 989 1.235 1.770 1.711 1.278
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -37.177 -14.639 -6.241 -25.037 -20.998
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 20.782 4.892 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3.232 -4.734 -4.943 -4.943 -4.943
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -6.650 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -8.514 -9.427 -9.506 -9.500
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 10.900 -8.357 -14.370 -14.449 -14.443
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 49.205 -583 44.645 40.324 -86.943
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7.895 57.099 56.516 101.161 141.485
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 57.099 56.516 101.161 141.485 54.542