Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 86.643 79.790 78.108 50.166 52.667
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.161 1.208 1.676 1.218 3.990
1. Tiền 2.161 1.208 1.676 1.218 3.990
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7.189 4.249 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 7.189 4.249 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 18.769 21.703 29.027 21.679 21.181
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 28.827 31.368 26.790 19.891 19.311
2. Trả trước cho người bán 1.153 1.570 1.230 736 894
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.008 983 1.008 1.052 976
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -12.218 -12.218 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 56.482 52.239 47.065 27.003 26.480
1. Hàng tồn kho 56.482 52.239 47.065 27.003 26.480
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2.042 391 341 265 1.016
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 249 0 254 191 911
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.457 270 0 0 104
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 337 121 86 74 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 85.239 71.930 65.241 59.754 56.286
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 80.648 69.946 64.633 59.706 56.256
1. Tài sản cố định hữu hình 80.648 69.946 64.633 59.706 56.256
- Nguyên giá 179.611 179.691 179.751 177.718 178.267
- Giá trị hao mòn lũy kế -98.963 -109.744 -115.117 -118.011 -122.011
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4.591 1.984 607 47 31
1. Chi phí trả trước dài hạn 4.591 1.984 607 47 31
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 171.882 151.720 143.349 109.919 108.953
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 91.704 91.992 84.671 64.973 64.781
I. Nợ ngắn hạn 91.704 91.992 84.671 54.973 54.781
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 43.805 39.285 29.063 22.777 21.759
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 28.167 34.869 29.709 21.568 19.255
4. Người mua trả tiền trước 3.755 779 6.203 1.939 3.024
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 688 2.708 3.196 6.274 6.190
6. Phải trả người lao động 1.678 2.464 3.623 496 2.384
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 88 40 305 154 216
11. Phải trả ngắn hạn khác 13.515 11.838 12.564 1.756 1.944
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 9 9 9 9 9
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 10.000 10.000
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 10.000 10.000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 80.179 59.728 58.677 44.946 44.172
I. Vốn chủ sở hữu 80.179 59.728 58.677 44.946 44.172
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 357 357 357 357 357
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -13.179 -33.630 -34.680 -48.411 -49.185
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 457 -16.631 -21.462 -34.680 -48.411
- LNST chưa phân phối kỳ này -13.636 -16.999 -13.217 -13.731 -774
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 171.882 151.720 143.349 109.919 108.953