Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 5.396.005 4.460.190 5.149.091 5.649.681 6.265.914
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 156.095 240.857 245.069 257.500 519.864
1. Tiền 155.705 227.358 202.719 214.151 493.211
2. Các khoản tương đương tiền 390 13.499 42.350 43.350 26.654
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 20.818 20.995 57.695 81.811 82.274
1. Chứng khoán kinh doanh 100 100 100 100 100
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20.718 20.895 57.595 81.711 82.174
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 3.302.992 2.435.412 2.889.280 3.797.628 4.005.707
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2.178.605 1.572.416 1.666.693 2.408.617 2.794.423
2. Trả trước cho người bán 857.887 590.515 755.314 885.226 749.220
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 423.746 420.013 599.666 660.324 621.145
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -157.246 -147.533 -132.393 -156.539 -159.081
IV. Tổng hàng tồn kho 1.887.610 1.738.300 1.930.294 1.479.859 1.642.464
1. Hàng tồn kho 1.890.359 1.741.049 1.936.067 1.479.901 1.642.507
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.749 -2.749 -5.773 -43 -43
V. Tài sản ngắn hạn khác 28.489 24.626 26.753 32.883 15.605
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.033 3.205 3.031 4.150 3.078
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 26.871 20.774 23.377 20.946 11.818
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 585 647 346 7.787 709
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.463.839 1.527.781 1.432.872 1.369.328 1.326.429
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.001 1.001 1.037 2.038 2.038
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.001 1.001 1.037 2.038 2.038
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 68.938 57.820 60.973 57.486 54.647
1. Tài sản cố định hữu hình 67.415 55.876 59.020 55.986 53.209
- Nguyên giá 202.655 192.531 199.943 178.539 175.945
- Giá trị hao mòn lũy kế -135.240 -136.655 -140.923 -122.553 -122.736
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.523 1.944 1.953 1.499 1.438
- Nguyên giá 1.704 2.205 2.295 1.919 1.919
- Giá trị hao mòn lũy kế -180 -261 -342 -419 -481
III. Bất động sản đầu tư 250.753 443.612 456.320 452.023 437.703
- Nguyên giá 313.075 517.402 542.702 552.471 552.471
- Giá trị hao mòn lũy kế -62.322 -73.790 -86.382 -100.448 -114.768
IV. Tài sản dở dang dài hạn 93.189 24.338 22.059 1.553 1.553
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 93.189 24.338 22.059 1.553 1.553
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 919.625 883.597 800.691 801.041 795.191
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 549.910 498.224 420.779 376.959 376.959
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 442.897 456.341 412.204 456.374 457.024
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -73.183 -70.967 -32.292 -32.292 -38.792
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 130.332 117.413 91.792 55.189 35.298
1. Chi phí trả trước dài hạn 129.946 117.134 91.424 54.800 34.945
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 385 279 368 389 353
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6.859.844 5.987.971 6.581.963 7.019.010 7.592.344
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 5.126.681 4.339.501 4.917.835 5.391.831 5.958.099
I. Nợ ngắn hạn 4.906.233 4.151.927 4.440.877 4.515.481 4.749.666
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 891.078 565.843 553.530 901.912 928.761
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.145.727 1.277.932 1.004.161 969.422 1.085.468
4. Người mua trả tiền trước 1.119.158 481.026 598.004 410.962 352.627
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 193.816 160.044 441.764 281.893 205.844
6. Phải trả người lao động 24.348 29.756 21.679 20.440 22.987
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.075.784 1.158.627 1.219.657 1.248.000 1.431.637
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 140.795 126.170 4.322 161.817 184.173
11. Phải trả ngắn hạn khác 305.177 339.324 579.182 509.452 515.539
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 3.313 2.787 5.852 816 12.617
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7.038 10.418 12.725 10.768 10.012
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 220.447 187.574 476.958 876.349 1.208.433
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 404 0 0 0 150
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 37.775 9.253 306.959 134.867 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 9.736 9.736 9.310 9.174 807
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 172.533 168.585 160.689 732.309 1.207.475
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.733.163 1.648.470 1.664.128 1.627.179 1.634.244
I. Vốn chủ sở hữu 1.733.163 1.648.470 1.664.128 1.627.179 1.634.244
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.410.480 1.410.480 1.410.480 1.410.480 1.410.480
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 5.485 5.485 3.868 3.868 3.868
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -31.298 -37.318 -37.318 -37.318 -37.318
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 50.345 56.133 60.290 66.039 66.667
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 164.472 79.741 81.307 43.862 49.391
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 34.971 46.001 58.423 7.588 -12.344
- LNST chưa phân phối kỳ này 129.501 33.740 22.884 36.274 61.734
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 133.679 133.950 145.501 140.249 141.158
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6.859.844 5.987.971 6.581.963 7.019.010 7.592.344