Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 445.471 649.512 448.154 493.735 468.603
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 41.951 73.804 101.192 20.533 14.424
1. Tiền 18.251 14.304 14.092 11.533 14.424
2. Các khoản tương đương tiền 23.700 59.500 87.100 9.000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 18.444 207.000 28.170 71.900 101.909
1. Chứng khoán kinh doanh 15.000 207.000 28.000 27.730 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.444 0 170 44.170 101.909
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 273.985 222.850 144.801 236.225 222.897
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 403.056 305.165 278.096 306.940 313.348
2. Trả trước cho người bán 4.843 6.501 4.775 7.846 8.526
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 55.000 40.000
6. Phải thu ngắn hạn khác 10.196 58.116 9.724 14.709 13.375
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -144.109 -146.932 -147.793 -148.270 -152.352
IV. Tổng hàng tồn kho 109.779 144.783 170.102 164.469 129.138
1. Hàng tồn kho 109.841 144.845 180.070 164.469 133.537
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -62 -62 -9.968 0 -4.399
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.312 1.074 3.890 609 235
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 401 280 1.690 609 235
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 1.285 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 911 794 916 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 429.195 409.954 377.709 358.236 416.841
I. Các khoản phải thu dài hạn 6.741 0 23 152 80.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 6.741 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 80.000
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 23 152 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 120.141 105.689 82.386 75.176 69.830
1. Tài sản cố định hữu hình 119.312 105.086 81.436 74.070 67.744
- Nguyên giá 295.710 279.962 263.492 266.190 272.960
- Giá trị hao mòn lũy kế -176.398 -174.877 -182.056 -192.120 -205.215
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 830 604 950 1.106 2.086
- Nguyên giá 3.052 3.052 2.014 2.550 4.065
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.223 -2.449 -1.064 -1.444 -1.979
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 2.374 2.374 2.374 2.374 2.374
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.374 -2.374 -2.374 -2.374 -2.374
IV. Tài sản dở dang dài hạn 371 1.010 1.728 931 1.274
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 371 1.010 1.728 931 1.274
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 275.922 278.777 268.614 262.473 249.145
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 275.922 278.777 268.614 262.473 249.145
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4.578 5.560 8.563 5.630 5.240
1. Chi phí trả trước dài hạn 4.578 5.560 6.581 5.341 5.240
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 1.981 290 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 21.441 18.919 16.396 13.874 11.351
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 874.666 1.059.466 825.864 851.971 885.444
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 230.111 389.673 205.096 229.470 260.231
I. Nợ ngắn hạn 223.727 385.609 203.762 227.984 259.739
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 118.335 305.566 110.974 96.314 131.732
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 71.801 52.222 59.107 81.228 82.762
4. Người mua trả tiền trước 3.225 3.813 11.826 33.517 24.089
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6.826 369 3.076 2.482 4.556
6. Phải trả người lao động 10.330 9.179 9.511 8.260 9.154
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2.385 7.495 1.116 849 2.692
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2.201 0 0 73 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 3.269 2.702 2.713 2.706 3.281
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 916 2.772 2.651 132 778
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.438 1.491 2.787 2.424 695
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 6.383 4.065 1.334 1.485 492
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 50 503 423 707 492
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 6.333 3.561 910 778 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 644.555 669.793 620.768 622.501 625.213
I. Vốn chủ sở hữu 637.996 664.146 616.032 618.634 622.194
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 368.000 387.047 387.047 387.047 387.047
2. Thặng dư vốn cổ phần 153 11.771 11.771 12.502 12.502
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -1.589 -1.589 -1.589 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 7.926 7.926 7.926 7.926 7.926
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 4.509 4.509 4.509 4.509 4.509
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 215.741 254.282 206.369 206.651 210.211
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 124.217 157.217 195.630 206.032 167.601
- LNST chưa phân phối kỳ này 91.523 97.065 10.739 619 42.610
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 43.258 201 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 6.559 5.647 4.736 3.867 3.019
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 3.867 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 6.559 5.647 4.736 0 3.019
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 874.666 1.059.466 825.864 851.971 885.444