Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 57.644 57.314 58.743 58.190 56.850
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 72 253 892 615 293
1. Tiền 72 253 892 615 293
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 18 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 18 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 54.610 54.223 55.238 54.836 53.871
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 78.963 78.637 78.635 78.635 78.635
2. Trả trước cho người bán 2.246 2.256 2.469 2.138 2.176
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 -18 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 52.752 52.692 53.478 53.407 53.426
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -79.351 -79.344 -79.344 -79.344 -80.366
IV. Tổng hàng tồn kho 23 23 23 23 23
1. Hàng tồn kho 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.777 -1.777 -1.777 -1.777 -1.777
V. Tài sản ngắn hạn khác 2.938 2.796 2.590 2.715 2.664
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.936 2.794 2.588 2.713 2.662
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2 2 2 2 2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 508.156 460.296 409.438 361.721 312.830
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 71.041 67.213 63.402 59.655 55.857
1. Tài sản cố định hữu hình 63.200 59.372 55.561 51.815 48.016
- Nguyên giá 76.426 76.426 76.426 76.491 76.491
- Giá trị hao mòn lũy kế -13.226 -17.054 -20.865 -24.677 -28.475
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 7.841 7.841 7.841 7.841 7.841
- Nguyên giá 7.841 7.841 7.841 7.841 7.841
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 40.517 40.517 40.040 40.934 41.346
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 413
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 40.517 40.517 40.040 40.934 40.934
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 28.000 28.000 28.000 28.000 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 28.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 11.073 12.203 10.794 11.090 10.746
1. Chi phí trả trước dài hạn 11.073 12.203 10.794 11.090 10.746
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 357.524 312.363 267.202 222.041 176.881
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 565.799 517.610 468.181 419.910 369.681
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 181.104 131.027 146.173 156.326 164.882
I. Nợ ngắn hạn 180.866 129.836 142.320 155.316 163.872
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 119.836 103.593 102.466 86.856 85.799
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 15.174 17.778 18.055 18.040 17.435
4. Người mua trả tiền trước 3.461 3.641 4.322 6.048 5.900
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 51 51 93 51 98
6. Phải trả người lao động 3.145 3.888 4.067 4.281 4.622
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 11.678 0 12.641 24.450 34.887
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 27.344 707 498 15.413 14.953
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 177 177 177 177 177
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 239 1.191 3.853 1.010 1.010
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 239 1.191 3.853 1.010 1.010
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 384.695 386.583 322.008 263.584 204.799
I. Vốn chủ sở hữu 384.695 386.583 322.008 263.584 204.799
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 516.000 516.000 516.000 516.000 516.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 15.517 15.517 15.517 15.517 15.517
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -149.099 -146.989 -211.405 -269.586 -328.057
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -6.514 -149.099 -146.989 -211.405 -269.586
- LNST chưa phân phối kỳ này -142.585 2.111 -64.417 -58.181 -58.471
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2.278 2.055 1.897 1.654 1.339
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 565.799 517.610 468.181 419.910 369.681