Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 50.292 14.996 14.014 9.510 10.025
2. Điều chỉnh cho các khoản -3.155 -4.678 -3.882 1.526 1.312
- Khấu hao TSCĐ 1.967 2.065 2.323 2.011 2.222
- Các khoản dự phòng 0 -131 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.121 -6.612 -6.206 -486 -910
- Lãi tiền gửi -1.000 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 47.138 10.318 10.132 11.036 11.336
- Tăng, giảm các khoản phải thu -41.986 -1.343 -658 573 3.028
- Tăng, giảm hàng tồn kho 394 -252 -247 -211 -422
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 730 -5 -138.929 -135 790
- Tăng giảm chi phí trả trước 0 0 -43 43
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.104 -2.348 -3.520 -1.304 -1.708
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 10.000 50.000 2.322 8
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -1.830 -3.773 -3.065 -1.737
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6.171 54.539 -134.716 6.944 11.288
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.585 -1.453 -814 -575 -2.928
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 44.000 0 388 0 334
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 -1.900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 -1.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4.121 6.272 6.972 491 494
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 44.537 4.818 6.545 -1.084 -4.000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3.600 -6.000 -6.000 -6.000 -1.800
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -3.600 -6.000 -6.000 -6.000 -1.800
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 47.108 53.357 -134.171 -140 5.488
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 45.443 92.551 145.908 11.737 11.598
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 92.551 145.908 11.737 11.598 17.086