Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 154.729 170.966 169.505 149.202 135.092
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 33.776 23.963 22.248 13.946 6.852
1. Tiền 12.496 2.506 638 1.217 852
2. Các khoản tương đương tiền 21.280 21.457 21.610 12.729 6.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 27.000 48.000 64.000 56.000 56.337
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 27.000 48.000 64.000 56.000 56.337
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 47.161 52.122 37.984 45.053 40.309
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 45.099 49.831 35.062 41.278 38.189
2. Trả trước cho người bán 1.084 649 1.591 2.628 387
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.132 1.796 1.485 1.300 1.888
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -154 -154 -154 -154 -154
IV. Tổng hàng tồn kho 46.372 43.498 43.849 32.789 30.594
1. Hàng tồn kho 46.372 43.498 43.849 32.789 30.594
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 420 3.382 1.424 1.414 1.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 2.557 0 419 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 420 825 1.424 996 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 1.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 417.369 415.331 368.704 367.905 375.360
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 360.031 390.372 324.363 306.922 343.094
1. Tài sản cố định hữu hình 341.602 374.183 310.355 294.405 328.408
- Nguyên giá 833.616 974.359 1.025.354 1.084.776 1.181.425
- Giá trị hao mòn lũy kế -492.014 -600.177 -714.999 -790.370 -853.017
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 18.429 16.190 14.008 12.517 14.686
- Nguyên giá 28.513 28.513 28.572 28.572 28.671
- Giá trị hao mòn lũy kế -10.084 -12.323 -14.565 -16.056 -13.985
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 33.902 2.708 19.971 36.208 4.657
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 33.902 2.708 19.971 36.208 4.657
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 23.435 22.251 23.728 24.000 24.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1.738 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -2.303 -1.749 -272 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 642 774 3.609
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 642 774 3.609
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 572.098 586.297 538.209 517.107 510.452
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 265.898 267.161 211.942 195.784 182.138
I. Nợ ngắn hạn 113.811 117.062 94.995 92.943 95.093
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 31.278 29.519 27.198 27.561 27.763
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 31.132 27.999 23.314 30.579 24.765
4. Người mua trả tiền trước 13.129 17.130 16.799 2.052 2.752
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8.363 10.055 8.668 6.936 7.888
6. Phải trả người lao động 18.980 22.851 10.168 15.695 19.609
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3.842 2.650 1.024 1.832 2.044
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 3.266 3.506 4.212 5.518 8.340
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.821 3.353 3.612 2.769 1.931
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 152.086 150.099 116.947 102.842 87.045
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 20.978 22.675 19.555 15.064 14.139
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 125.770 121.630 95.632 87.163 71.260
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 5.338 5.794 1.760 615 1.647
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 306.200 319.135 326.267 321.323 328.314
I. Vốn chủ sở hữu 306.200 319.135 326.267 321.323 328.314
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 260.000 260.000 260.000 260.000 286.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 853 853 853 853 853
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -610 -610 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 10.599 14.135 23.179 27.771 2.877
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 35.358 44.758 42.235 32.698 38.584
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 4.658 4.658 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 35.358 40.100 37.577 32.698 38.584
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 572.098 586.297 538.209 517.107 510.452