Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.396.657 1.716.081 2.013.791 2.189.752 2.155.716
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 151.467 260.519 91.858 85.030 244.024
1. Tiền 38.035 54.269 63.050 69.911 50.898
2. Các khoản tương đương tiền 113.431 206.250 28.807 15.119 193.126
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 335.297 433.059 985.597 1.138.150 946.308
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 335.297 433.059 985.597 1.138.150 946.308
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 340.621 314.007 302.698 337.574 308.409
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 33.569 41.206 21.452 15.934 14.240
2. Trả trước cho người bán 11.574 9.067 10.792 21.292 11.476
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 295.724 263.980 270.700 300.594 282.938
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -245 -245 -245 -245 -245
IV. Tổng hàng tồn kho 561.893 699.653 626.889 622.370 647.089
1. Hàng tồn kho 561.893 699.653 626.889 622.370 647.089
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 7.380 8.843 6.749 6.628 9.886
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 597 729 1.095 755 617
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6.087 6.750 5.589 5.479 9.220
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 696 1.363 64 394 49
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 838.500 883.550 831.567 813.963 899.411
I. Các khoản phải thu dài hạn 5.227 5.227 5.227 5.227 5.227
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 5.000 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 5.000 5.000 0 5.000 5.000
5. Phải thu dài hạn khác 5.227 5.227 5.227 5.227 5.227
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
II. Tài sản cố định 57.255 75.168 69.650 60.022 55.456
1. Tài sản cố định hữu hình 55.554 73.574 68.090 58.482 53.818
- Nguyên giá 106.020 132.370 135.267 135.178 137.984
- Giá trị hao mòn lũy kế -50.466 -58.796 -67.177 -76.695 -84.165
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.701 1.594 1.560 1.540 1.637
- Nguyên giá 3.051 3.051 3.051 3.051 2.940
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.350 -1.457 -1.490 -1.511 -1.303
III. Bất động sản đầu tư 451.478 509.360 466.221 423.281 467.909
- Nguyên giá 639.332 739.283 739.283 739.283 830.354
- Giá trị hao mòn lũy kế -187.855 -229.922 -273.061 -316.002 -362.445
IV. Tài sản dở dang dài hạn 92.689 41.019 38.791 73.243 97.213
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 92.689 41.019 38.791 73.243 97.213
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 203.686 205.840 201.998 203.562 225.158
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 104.056 106.210 102.368 103.932 145.528
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 99.630 99.630 99.630 99.630 99.630
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 -20.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 28.163 46.936 49.678 48.627 48.448
1. Chi phí trả trước dài hạn 28.163 46.936 49.678 48.627 48.448
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.235.157 2.599.631 2.845.357 3.003.715 3.055.127
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.043.979 1.315.960 1.381.254 1.469.006 1.460.495
I. Nợ ngắn hạn 590.884 753.301 816.063 919.298 863.414
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 21.338 42.543 46.472 43.625 52.747
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 61.142 72.546 42.387 58.549 29.259
4. Người mua trả tiền trước 23 36.731 40.506 27.099 19.877
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.798 11.152 10.530 3.403 9.712
6. Phải trả người lao động 7.725 14.364 9.739 10.081 10.281
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 423.714 458.469 546.658 671.176 640.780
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 47
11. Phải trả ngắn hạn khác 38.376 82.466 72.499 58.044 51.122
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 34.768 35.029 47.273 47.321 49.589
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 453.096 562.658 565.191 549.707 597.082
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 75.847 76.048 54.204 63.174 75.425
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 87.583 166.809 140.086 97.968 128.211
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 288.491 317.940 368.989 386.770 392.021
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 1.175 1.861 1.912 1.795 1.425
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.191.177 1.283.671 1.464.103 1.534.709 1.594.631
I. Vốn chủ sở hữu 1.191.177 1.283.671 1.464.103 1.534.709 1.594.631
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 500.120 500.120 500.120 500.120 500.120
2. Thặng dư vốn cổ phần 71.770 71.770 71.770 71.770 71.770
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 97.217 97.217 97.217 97.217 97.217
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 521.446 613.923 794.339 864.925 925.524
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 378.751 415.293 498.044 661.035 759.337
- LNST chưa phân phối kỳ này 142.695 198.630 296.295 203.891 166.187
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 624 641 657 676 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.235.157 2.599.631 2.845.357 3.003.715 3.055.127