Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 82.412 99.338 131.521
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0
3. Doanh thu thuần (1)-(2) 82.412 99.338 131.521
4. Giá vốn hàng bán 76.561 93.179 125.510
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4) 5.851 6.159 6.012
6. Doanh thu hoạt động tài chính 108 52 148
7. Chi phí tài chính 1.340 1.669 2.337
-Trong đó: Chi phí lãi vay 2.337
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0
9. Chi phí bán hàng 0 0 0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.420 1.551 728
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10) 3.199 2.992 3.093
12. Thu nhập khác 500 291 63
13. Chi phí khác 304 140 0
14. Lợi nhuận khác (12)-(13) 196 150 63
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14) 3.395 3.142 3.156
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 849 786 789
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17) 849 786 789
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18) 2.546 2.357 2.367
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 0 0 0
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20) 2.546 2.357 2.367