Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 4.836.778 6.985.174 7.762.912 10.887.119 13.060.357
- Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả -3.201.242 -4.480.763 -5.757.121 -6.813.229 -7.093.872
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 51.938 74.168 115.940 206.006 272.823
- Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 63.040 138.608 251.671 342.059 183.325
- Thu nhập khác -1.417 -13.959 6.363 -8.595 -9.627
- Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro 42.472 8.913 201.646 15.726 310.599
- Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ -942.834 -1.636.186 -1.652.621 -1.936.004 -2.885.597
- Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ -97.647 -179.297 -151.392 -411.221 -449.979
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 751.088 896.658 777.398 2.281.861 3.388.029
1. Những thay đổi về tài sản hoạt động
- (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác 364.233 -159.241 -30.571 9.344 -455.261
- (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán 1.214.069 1.725.972 -12.862.590 -2.871.493 -2.670.605
- (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 509 0 0 0 -104.949
- (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng -14.469.407 -18.343.706 -23.542.965 -9.997.712 -17.252.100
- (Tăng)/Giảm nguồn dự phòng để bù bắp tổn thất các khoản -7 -124.749 -491.003 -97.723 -539.551
- (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động -57.220 153.021 -246.962 36.465 -1.031.860
2. Những thay đổi về công nợ hoạt động
- Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN -321.698 -258 -258 -258 -384
- Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD 4.677.724 -581.380 7.366.639 -3.469.599 5.694.501
- Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng 14.326.530 16.557.105 27.509.819 17.065.357 9.673.947
- Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá 713.610 1.806.400 2.545.190 3.402.790 2.023.560
- Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro 114.875 581.287 853 -7.744 486.607
- Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 0 4.718 -237.634 -2.459 -3.112
- Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động 8.635 56.328 148.754 344.548 1.036.281
- Chi từ các quỹ của TCTD 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 7.322.941 2.572.155 936.670 6.693.377 245.103
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
- Tiền giảm do bán công ty con 0 0 0 0
- Mua sắm TSCĐ -101.843 -144.900 -355.738 -96.896 -633.183
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 1.692 11.719 31.303 1.155 1.688
- Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 0 0 0 0
- Mua sắm bất động sản đầu tư -102 -49.913 0 0
- Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư 38.458 21.496 25.018 18.621
- Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 0 0 0 -10.520
- Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 0 2.000 0 0 140.800
- Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn 2.057 987 63 151 32
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -59.738 -158.611 -299.354 -87.489 -490.663
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
- Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và phát hành cổ phiếu 12 14 843.132 0 2.830.960
- Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác 0 0 0 0
- Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác 0 0 0 0
- Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia -844 -146 -656 -540 -222
- Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ 0 0 0 0
- Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -832 -132 842.476 -540 2.830.738
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7.262.371 2.413.412 1.479.792 6.605.348 2.585.178
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5.912.352 13.174.723 15.588.135 17.067.927 23.673.275
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13.174.723 15.588.135 17.067.927 23.673.275 26.258.453