Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 358.681 315.093 261.103 245.053 253.795
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 78.340 94.794 10.977 26.710 55.891
1. Tiền 15.840 34.794 10.977 26.710 20.891
2. Các khoản tương đương tiền 62.500 60.000 0 0 35.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 5.500 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 5.500 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 218.012 175.379 175.394 149.644 145.673
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 201.477 171.738 165.592 149.271 139.634
2. Trả trước cho người bán 5.208 163 65 57 5.518
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 11.327 3.478 9.736 316 521
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 61.951 38.680 72.256 68.189 51.063
1. Hàng tồn kho 62.024 38.805 72.380 68.313 51.187
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -73 -125 -124 -124 -124
V. Tài sản ngắn hạn khác 378 739 2.476 510 1.170
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 378 739 2.476 510 524
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 645
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 36.066 72.604 106.108 94.097 82.854
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 14.810 62.450 101.390 89.886 78.116
1. Tài sản cố định hữu hình 14.810 62.450 101.390 89.481 77.914
- Nguyên giá 446.885 498.531 547.388 548.232 548.546
- Giá trị hao mòn lũy kế -432.075 -436.081 -445.998 -458.751 -470.632
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 405 203
- Nguyên giá 0 0 0 608 608
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 -203 -405
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2.138 1.878 1.705 1.157 1.157
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2.138 1.878 1.705 1.157 1.157
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 16.617 5.776 513 554 1.081
1. Chi phí trả trước dài hạn 16.617 5.776 513 554 1.081
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 394.747 387.697 367.210 339.150 336.649
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 121.699 135.592 110.438 72.955 69.528
I. Nợ ngắn hạn 121.699 135.592 110.438 72.955 69.528
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 25.030 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 64.738 87.998 48.729 20.077 34.416
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 14.421 10.575 11.094 10.618 8.221
6. Phải trả người lao động 33.480 24.074 18.739 36.248 22.574
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 312 242 213 325 153
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 4.930 8.899 2.129 2.017 1.960
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.818 3.805 4.504 3.672 2.204
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 273.048 252.105 256.773 266.195 267.122
I. Vốn chủ sở hữu 273.048 252.105 256.773 266.195 267.122
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 128.655 128.655 128.655 128.655 128.655
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 26.857 34.472 82.979 84.906 86.098
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 65.113 68.861 23.004 21.078 22.545
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 52.423 20.117 22.134 31.556 29.823
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 14.545 43 1.772 3.559 3.594
- LNST chưa phân phối kỳ này 37.878 20.074 20.362 27.997 26.230
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 394.747 387.697 367.210 339.150 336.649