Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 104.731 93.594 69.842 83.725 73.807
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 32.823 6.809 12.724 26.381 10.148
1. Tiền 7.969 3.809 6.724 23.381 5.127
2. Các khoản tương đương tiền 24.854 3.000 6.000 3.000 5.021
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15.000 46.366 33.766 31.109 42.434
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 15.000 46.366 33.766 31.109 42.434
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 48.425 30.436 13.516 15.797 12.284
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 33.541 30.491 13.426 16.495 13.010
2. Trả trước cho người bán 16.460 467 737 219 263
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 915 1.163 1.037 767 850
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2.493 -1.685 -1.685 -1.685 -1.839
IV. Tổng hàng tồn kho 5.646 5.850 6.073 5.852 5.994
1. Hàng tồn kho 5.646 5.850 6.073 5.852 5.994
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2.837 4.134 3.763 4.587 2.947
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 287 126 107 281 21
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.528 3.566 3.572 3.731 2.926
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 22 442 84 575 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 89.949 101.533 122.970 128.290 112.175
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 16.466 12.356 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 16.466 12.356 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 88.983 100.110 104.872 115.194 111.563
1. Tài sản cố định hữu hình 88.094 99.360 104.260 114.637 111.028
- Nguyên giá 203.622 222.172 238.688 261.804 269.630
- Giá trị hao mòn lũy kế -115.529 -122.813 -134.428 -147.166 -158.602
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 890 751 612 557 535
- Nguyên giá 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062
- Giá trị hao mòn lũy kế -172 -311 -450 -505 -528
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 966 1.423 1.025 239 231
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 966 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 1.423 1.025 239 231
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 607 501 381
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 607 501 381
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 194.681 195.127 192.812 212.015 185.982
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 16.807 20.828 22.213 39.002 16.783
I. Nợ ngắn hạn 16.807 20.828 22.213 39.002 16.783
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 7.844 12.606 12.996 30.788 10.875
4. Người mua trả tiền trước 96 437 562 332 82
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 558 152 326 99 634
6. Phải trả người lao động 1.859 2.298 3.940 3.319 1.070
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 8 0 16
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 353 253 225 338 315
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.097 5.083 4.155 4.125 3.791
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 177.874 174.299 170.598 173.014 169.199
I. Vốn chủ sở hữu 177.874 174.299 170.598 173.014 169.199
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 6.043 6.043 6.043 6.043 6.043
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 17.850 21.064 21.688 24.114 27.167
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 53.980 47.192 42.868 42.856 35.988
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 37.912 34.725 30.735 27.591 26.903
- LNST chưa phân phối kỳ này 16.069 12.467 12.133 15.265 9.086
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 194.681 195.127 192.812 212.015 185.982