Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 32.067 28.611 18.494 38.541 46.083
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 11.718 8.759 2.090 349 334
1. Tiền 1.112 8.059 1.090 349 334
2. Các khoản tương đương tiền 10.606 700 1.000 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 9.654 8.655 7.199 23.334 10.678
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 3.118 2.964 1.573 17.503 5.859
2. Trả trước cho người bán 0 3 1 11 13
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 -333
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 6.535 5.687 5.625 6.622 5.139
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 -801 0
IV. Tổng hàng tồn kho 2.441 3.468 1.418 7.038 27.526
1. Hàng tồn kho 2.441 3.468 1.418 7.038 27.526
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 8.255 7.729 7.787 7.820 7.545
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 104 51 13 9
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6.791 6.161 6.272 6.329 6.070
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.464 1.464 1.464 1.478 1.465
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 39.982 17.995 17.711 16.993 13.637
I. Các khoản phải thu dài hạn 2.526 0 40 0 -1.652
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 19.771 19.736 19.720 19.719 19.718
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 40 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -17.245 -19.736 -19.720 -19.719 -21.370
II. Tài sản cố định 35.539 16.078 15.753 15.493 15.289
1. Tài sản cố định hữu hình 6.089 2.989 2.665 2.404 2.200
- Nguyên giá 19.091 15.239 15.100 14.084 8.935
- Giá trị hao mòn lũy kế -13.002 -12.250 -12.435 -11.680 -6.735
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 29.450 13.089 13.089 13.089 13.089
- Nguyên giá 29.450 13.089 13.089 13.089 13.089
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.917 1.917 1.917 1.500 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1.083 -1.083 -1.083 -1.500 -3.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 72.049 46.606 36.205 55.535 59.720
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 49.368 23.788 13.080 32.335 38.738
I. Nợ ngắn hạn 49.080 23.510 13.072 32.335 38.738
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 5.318 12.161 3.009 23.184 22.312
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 20.270 10.722 9.534 8.796 13.424
4. Người mua trả tiền trước 23.205 300 211 10 274
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 15 0 29 7 6
6. Phải trả người lao động 4 37 13 105 28
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 21 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 -383
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 2.859
11. Phải trả ngắn hạn khác 250 268 253 200 205
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 17 22 22 12 12
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 288 278 8 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 288 278 8 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 22.681 22.818 23.125 23.199 20.982
I. Vốn chủ sở hữu 22.681 22.818 23.125 23.199 20.982
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 14.617 14.617 14.617 14.617 14.617
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -21.936 -21.800 -21.492 -21.418 -23.636
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -22.354 -21.936 -21.800 -21.492 -21.408
- LNST chưa phân phối kỳ này 418 136 308 74 -2.228
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 72.049 46.606 36.205 55.535 59.720