Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 729.712 728.330 728.086 726.534 728.032
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 3.613 2.410 1.416 1.488 1.569
1. Tiền 2.573 1.370 376 448 529
2. Các khoản tương đương tiền 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2.677 3.365 2.371 1.300 2.524
1. Chứng khoán kinh doanh 5.427 5.427 5.427 5.427 5.427
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -2.750 -2.062 -3.056 -4.127 -2.903
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 23.324 23.049 23.736 22.989 23.830
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 92 92 813 92 934
2. Trả trước cho người bán 22.634 22.308 22.303 22.304 22.303
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 14.076 14.127 14.098 14.071 14.071
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -13.478 -13.478 -13.478 -13.478 -13.478
IV. Tổng hàng tồn kho 691.235 692.136 692.471 692.623 692.665
1. Hàng tồn kho 691.235 692.136 692.471 692.623 692.665
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 8.863 7.370 8.093 8.134 7.444
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 8.863 7.370 8.093 8.134 7.444
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 250.786 298.580 314.312 272.238 269.710
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 196 146 7.108 6.034 15
1. Tài sản cố định hữu hình 94 74 7.066 6.021 15
- Nguyên giá 2.316 2.316 10.350 10.350 2.316
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.223 -2.242 -3.284 -4.328 -2.302
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 103 73 43 13 0
- Nguyên giá 423 423 423 423 423
- Giá trị hao mòn lũy kế -321 -351 -381 -411 -423
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 15.314 62.212 66.075 24.919 24.919
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 15.314 62.212 66.075 24.919 24.919
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 227.852 228.538 233.575 233.868 237.438
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 21.350 21.350 21.350 21.350 21.350
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 227.182 227.182 227.182 227.182 227.182
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -20.680 -19.995 -14.957 -14.665 -11.095
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 7.424 7.684 7.553 7.418 7.339
1. Chi phí trả trước dài hạn 7.424 7.684 7.553 7.418 7.339
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 980.499 1.026.910 1.042.398 998.772 997.742
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 499.372 551.031 567.336 529.702 526.952
I. Nợ ngắn hạn 499.372 503.976 506.551 503.089 518.559
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 4.000 4.000 1.050 16.933
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 48.081 48.095 48.099 48.099 48.132
4. Người mua trả tiền trước 239.466 257.818 256.613 258.903 257.358
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.356 1.340 1.086 1.078 1.078
6. Phải trả người lao động 865 1.926 2.045 2.508 2.164
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 635 2.557 6.461 3.237 4.734
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 207.485 186.905 186.911 186.911 186.878
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.484 1.337 1.337 1.302 1.281
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 47.054 60.785 26.614 8.393
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 47.054 60.785 26.614 8.393
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 481.127 475.880 475.062 469.070 470.790
I. Vốn chủ sở hữu 481.127 475.880 475.062 469.070 470.790
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 531.009 531.009 531.009 531.009 531.009
2. Thặng dư vốn cổ phần 11.789 11.789 11.789 11.789 11.789
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -10.507 -10.507 -10.507 -10.507 -10.507
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 10.687 10.687 10.687 10.687 10.687
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 4.378 4.378 4.378 4.378 4.378
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -66.230 -71.477 -72.295 -78.287 -76.567
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -59.518 -66.230 -71.477 -72.295 -78.287
- LNST chưa phân phối kỳ này -6.712 -5.247 -818 -5.992 1.720
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 980.499 1.026.910 1.042.398 998.772 997.742