Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.588.538 1.684.798 1.878.395 1.695.328 1.162.445
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 194.597 170.089 229.072 202.260 390.624
1. Tiền 177.385 149.519 205.172 164.420 142.700
2. Các khoản tương đương tiền 17.212 20.570 23.900 37.840 247.923
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 909.724 962.729 979.021 853.295 251.530
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 909.724 962.729 979.021 853.295 251.530
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 275.889 353.812 470.348 437.169 319.701
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 162.480 292.708 471.700 520.416 207.285
2. Trả trước cho người bán 46.709 24.314 10.775 9.738 10.647
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 63.812
6. Phải thu ngắn hạn khác 95.250 81.163 78.436 79.572 83.045
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -28.550 -44.372 -90.563 -172.557 -45.088
IV. Tổng hàng tồn kho 50.811 10.541 12.675 20.172 13.733
1. Hàng tồn kho 50.811 10.541 12.675 20.172 13.733
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 157.517 187.627 187.279 182.432 186.857
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2.726 2.040 4.304 4.444 12.369
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 56.943 55.404 54.011 49.508 43.189
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 97.848 130.182 128.963 128.480 131.299
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.147.413 3.217.389 3.559.235 3.701.038 4.204.180
I. Các khoản phải thu dài hạn 249.940 300.921 300.862 391.944 918.097
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 90.097 102.843
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 514.108
5. Phải thu dài hạn khác 249.940 300.921 300.862 301.847 301.145
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.763.906 1.737.719 1.729.343 1.635.824 1.546.725
1. Tài sản cố định hữu hình 1.735.962 1.710.948 1.704.147 1.609.678 1.521.836
- Nguyên giá 3.436.281 3.506.491 3.598.170 3.604.259 3.592.054
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.700.319 -1.795.543 -1.894.023 -1.994.582 -2.070.217
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 27.944 26.771 25.196 26.146 24.888
- Nguyên giá 73.974 74.444 74.444 76.917 77.210
- Giá trị hao mòn lũy kế -46.031 -47.673 -49.248 -50.771 -52.321
III. Bất động sản đầu tư 197.966 192.549 187.133 181.716 176.299
- Nguyên giá 222.174 222.174 222.174 222.174 222.174
- Giá trị hao mòn lũy kế -24.208 -29.625 -35.042 -40.458 -45.875
IV. Tài sản dở dang dài hạn 281.875 328.459 312.853 387.297 412.965
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 37.386 38.277 38.767 38.938
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 281.875 291.072 274.575 348.530 374.028
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 642.060 647.058 1.012.212 1.066.960 1.131.787
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 310.483 315.482 680.511 735.259 800.086
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 469.380 499.261 499.385 499.385 499.385
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -167.685 -167.685 -167.685 -167.685 -167.685
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 29.880 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 11.666 10.683 16.833 37.298 18.308
1. Chi phí trả trước dài hạn 7.597 6.952 2.401 22.947 4.349
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 4.069 3.731 14.432 14.352 13.959
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.735.951 4.902.188 5.437.630 5.396.366 5.366.625
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.698.531 2.640.251 2.874.131 2.709.199 2.522.832
I. Nợ ngắn hạn 497.095 373.981 692.267 563.898 415.389
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 77.570 67.083 289.674 221.857 28.011
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 154.954 118.576 132.609 90.939 84.595
4. Người mua trả tiền trước 7.000 6.122 3.795 7.146 2.272
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 47.971 47.856 108.838 97.345 120.206
6. Phải trả người lao động 52.428 57.753 78.842 55.927 69.335
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 17.909 17.387 17.384 17.026 16.081
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 110.011 33.805 37.116 41.273 63.651
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 29.252 25.398 24.010 32.387 31.240
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.201.436 2.266.270 2.181.863 2.145.301 2.107.443
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.699.440 1.780.421 1.780.451 1.780.441 1.782.786
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 255.834 188.866 121.494 96.763 70.027
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 226.449 278.329 279.918 268.097 254.630
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 19.713 18.654 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.037.420 2.261.937 2.563.499 2.687.167 2.843.793
I. Vốn chủ sở hữu 2.037.420 2.261.937 2.563.499 2.687.167 2.843.793
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.162.950 2.162.950 2.162.950 2.162.950 2.162.950
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -2.075 -2.075 -2.075 -2.075 -2.075
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 -400 17.856 18.136 38.998
8. Quỹ đầu tư phát triển 22.562 22.746 22.757 70.597 127.876
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -297.080 -71.929 209.692 284.093 364.940
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -500.229 -301.159 -673.871 84.825 69.210
- LNST chưa phân phối kỳ này 203.149 229.230 883.563 199.267 295.730
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 151.063 150.645 152.319 153.466 151.103
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.735.951 4.902.188 5.437.630 5.396.366 5.366.625