Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 118.910 22.501 26.095 60.295 64.397
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 80.040 1.096 2.212 40.263 36.672
1. Tiền 80.040 1.096 2.212 10.263 8.672
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 30.000 28.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 18.690 8.428 12.230 11.627 16.630
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 11.783 7.625 6.459 7.855 14.556
2. Trả trước cho người bán 1.510 152 5.301 3.506 3.646
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 5.459 729 578 403 848
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -62 -79 -108 -136 -2.419
IV. Tổng hàng tồn kho 11.925 6.134 7.665 7.990 9.010
1. Hàng tồn kho 11.925 6.134 7.665 7.990 9.010
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 8.255 6.843 3.988 414 2.084
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 8.242 6.811 3.954 395 2.066
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 13 33 35 18 18
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 285.363 256.807 215.659 174.226 134.433
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 247.666 229.777 195.175 159.343 121.902
1. Tài sản cố định hữu hình 247.666 229.777 195.175 159.343 121.902
- Nguyên giá 439.244 463.783 470.641 478.219 480.958
- Giá trị hao mòn lũy kế -191.578 -234.006 -275.466 -318.875 -359.056
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4.327 1.583 297 129 246
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4.327 1.583 297 129 246
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 12.064 12.064 12.064 12.064 12.064
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 12.064 12.064 12.064 12.064 12.064
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 21.306 13.383 8.123 2.689 221
1. Chi phí trả trước dài hạn 21.306 13.383 8.123 2.689 221
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 404.273 279.308 241.754 234.521 198.829
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 246.272 142.001 111.008 93.368 45.427
I. Nợ ngắn hạn 171.463 95.841 89.314 86.625 44.644
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 49.144 29.555 30.118 46.805 5.801
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 22.615 39.357 27.985 13.742 18.420
4. Người mua trả tiền trước 192 57 567 547 521
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.410 3.234 3.304 1.652 2.214
6. Phải trả người lao động 5.748 5.973 7.624 12.127 10.884
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 93 12
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 89.008 17.225 19.492 11.657 6.791
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3.347 440 224 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 74.809 46.160 21.694 6.742 783
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 356 391 525 706 783
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 74.453 45.768 21.169 6.037 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 158.000 137.307 130.746 141.153 153.403
I. Vốn chủ sở hữu 158.000 137.307 130.746 141.153 153.403
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 158.631 158.631 158.631 158.631 158.631
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -631 -21.324 -27.885 -17.478 -5.229
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 0 -21.324 -27.885 -17.478
- LNST chưa phân phối kỳ này -631 -21.324 -6.561 10.407 12.249
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 404.273 279.308 241.754 234.521 198.829