Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 594.221 590.559 576.980 530.325 233.569
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.534 317 4.941 3.044 5.582
1. Tiền 1.534 317 724 3.044 5.582
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 4.217 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 167.319 165.728 168.981 87.693 38.348
1. Chứng khoán kinh doanh 172.282 172.282 162.981 65.961 14.948
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -4.963 -6.553 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 6.000 21.732 23.400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 412.203 412.877 393.316 400.560 131.795
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 101.284 106.082 105.472 152.885 114.800
2. Trả trước cho người bán 259.043 259.209 248.418 239.043 238.064
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 450 450 450 450 450
6. Phải thu ngắn hạn khác 384.187 389.606 376.637 339.567 260.906
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -332.761 -342.470 -337.662 -331.385 -482.425
IV. Tổng hàng tồn kho 5.665 860 978 32.612 50.141
1. Hàng tồn kho 5.665 860 978 32.612 50.141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 7.501 10.777 8.765 6.417 7.703
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.325 360 225 259 278
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6.035 10.276 2.132 6.018 7.284
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 140 140 6.408 140 140
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 172.598 169.687 164.811 238.511 238.822
I. Các khoản phải thu dài hạn 100 100 100 9.717 19.834
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 9.617 19.734
5. Phải thu dài hạn khác 100 100 100 100 100
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 4.179 4.153 4.990 5.933 5.725
1. Tài sản cố định hữu hình 1.027 1.001 1.838 2.781 2.573
- Nguyên giá 11.381 11.574 12.733 13.131 13.380
- Giá trị hao mòn lũy kế -10.354 -10.573 -10.894 -10.350 -10.808
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 3.152 3.152 3.152 3.152 3.152
- Nguyên giá 3.152 3.152 3.152 3.152 3.152
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 126.537 123.050 119.071 115.612 112.593
- Nguyên giá 155.409 155.409 154.869 154.869 154.869
- Giá trị hao mòn lũy kế -28.873 -32.359 -35.798 -39.257 -42.276
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 875 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 875 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 37.371 36.370 36.352 102.947 94.756
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 41.369 41.369 41.369 102.947 94.756
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -5.197 -6.199 -6.217 -1.200 -1.200
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4.411 5.139 4.299 4.303 5.915
1. Chi phí trả trước dài hạn 4.411 5.139 4.299 4.303 5.915
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 766.819 760.246 741.792 768.836 472.391
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 881.855 912.934 939.166 677.932 506.874
I. Nợ ngắn hạn 844.034 875.801 902.251 647.550 306.493
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 572.911 569.598 551.337 396.804 42.601
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 24.519 24.848 34.666 69.090 21.963
4. Người mua trả tiền trước 760 1.060 190 319 20.167
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 341 293 383 176 445
6. Phải trả người lao động 2.008 2.191 3.062 3.240 2.812
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 35 0 190 0 107
11. Phải trả ngắn hạn khác 243.117 277.466 312.079 177.576 218.054
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 344 344 344 344 344
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 37.821 37.134 36.915 30.383 200.381
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 11.212 10.778 10.813 10.937 10.808
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 16.516 16.516 16.516 10.112 180.492
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 10.093 9.840 9.587 9.333 9.080
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -115.036 -152.688 -197.375 90.904 -34.483
I. Vốn chủ sở hữu -115.036 -152.688 -197.375 90.904 -34.483
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 135.393 135.393 135.393 135.393 135.393
2. Thặng dư vốn cổ phần 17.148 17.148 17.148 17.148 17.148
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 7.262 7.262 7.262 7.262 7.262
5. Cổ phiếu quỹ -1 -1 -1 -1 -1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 23.940 23.940 23.940 23.940 23.940
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -298.778 -336.431 -381.117 -92.878 -218.266
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -276.644 -299.317 -336.879 -331.584 -93.031
- LNST chưa phân phối kỳ này -22.134 -37.114 -44.238 238.706 -125.235
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 40 41
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 766.819 760.246 741.792 768.836 472.391