Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 192.096 282.980 68.393 106.113 113.144
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 97.835 11.168 17.829 11.394 31.557
1. Tiền 31.271 9.168 15.814 8.731 24.640
2. Các khoản tương đương tiền 66.564 2.000 2.014 2.664 6.917
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 19.108 197.941 2.925 22.202 9.007
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 688 196.701 190 10.358 2.900
2. Trả trước cho người bán 4.578 661 972 3.529 3.546
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 13.843 579 1.764 8.316 2.561
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 72.899 73.279 46.833 70.536 71.815
1. Hàng tồn kho 74.104 74.417 46.833 70.536 71.815
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.205 -1.137 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2.254 592 806 1.981 765
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 639 491 734 498 746
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.523 19 19 1.428 18
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 92 82 53 55 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 367.882 347.410 320.743 292.148 266.469
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 352.092 324.128 296.271 270.358 246.769
1. Tài sản cố định hữu hình 352.092 324.128 296.271 270.358 246.769
- Nguyên giá 540.620 540.620 540.620 541.369 543.377
- Giá trị hao mòn lũy kế -188.529 -216.493 -244.349 -271.012 -296.608
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 15.791 23.282 24.472 21.791 19.700
1. Chi phí trả trước dài hạn 15.791 23.282 24.472 21.791 19.700
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 559.979 630.390 389.135 398.261 379.613
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 535.501 605.932 394.980 394.389 343.834
I. Nợ ngắn hạn 355.967 470.329 310.699 314.659 273.903
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 95.682 79.712 120.996 89.310 68.554
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 136.902 293.429 81.418 113.643 90.970
4. Người mua trả tiền trước 20.405 3.243 4.673 3.694 132
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.120 1.281 275 0 4.351
6. Phải trả người lao động 908 460 1.778 2.735 5.780
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 4.475 9.237 18.613 22.360 16.455
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 82.856 82.844 82.824 82.808 87.552
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 12.496 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 123 123 123 109 109
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 179.533 135.603 84.280 79.730 69.930
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 179.533 135.603 84.280 79.730 69.930
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 24.478 24.458 -5.844 3.872 35.779
I. Vốn chủ sở hữu 24.478 24.458 -5.844 3.872 35.779
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 770 770 770 770 770
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -176.292 -176.312 -206.614 -196.898 -164.990
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -252.410 -176.292 -176.312 -206.614 -196.898
- LNST chưa phân phối kỳ này 76.119 -20 -30.303 9.717 31.907
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 559.979 630.390 389.135 398.261 379.613