Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 5.183.660 5.963.971 6.635.011 6.066.853 5.825.088
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 9.158 17.007 25.373 5.139 8.605
1. Tiền 4.858 207 7.268 689 405
2. Các khoản tương đương tiền 4.300 16.800 18.105 4.450 8.200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 24.685 15.655 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 24.685 15.655 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 5.149.113 5.925.783 6.604.373 6.057.172 5.812.516
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 4.878.309 5.721.179 6.272.106 5.638.774 5.395.979
2. Trả trước cho người bán 1.683 914 700 552 552
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 311.749 246.318 374.194 460.474 458.613
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -42.627 -42.627 -42.627 -42.627 -42.627
IV. Tổng hàng tồn kho 2 2 3 3 3
1. Hàng tồn kho 2 2 3 3 3
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 702 5.523 5.262 4.539 3.964
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 386 5.208 4.946 4.223 3.648
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 316 316 316 316 316
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 34.184 34.066 33.569 33.070 32.570
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 13.189 13.078 12.578 12.080 11.582
1. Tài sản cố định hữu hình 13.189 13.078 12.578 12.080 11.582
- Nguyên giá 47.743 48.058 46.877 46.877 46.877
- Giá trị hao mòn lũy kế -34.553 -34.980 -34.299 -34.797 -35.295
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 20.984 20.984 0 20.984 20.984
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 20.984 20.984 0 20.984 20.984
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 20.984 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 20.984 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 11 4 6 5 4
1. Chi phí trả trước dài hạn 11 4 6 5 4
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.217.844 5.998.037 6.668.580 6.099.923 5.857.658
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 5.014.549 5.794.264 6.457.967 5.888.943 5.639.365
I. Nợ ngắn hạn 5.013.461 5.793.176 6.457.967 5.888.943 5.639.365
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.634.365 1.818.585 1.878.000 2.183.400 2.199.600
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 3.015.242 3.543.781 4.085.487 3.463.963 3.189.558
4. Người mua trả tiền trước 5 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.810 6.858 3.792 1.632 5.243
6. Phải trả người lao động 0 0 580 0 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 29.628 29.869 25.904 29.381 23.741
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 327.753 393.201 463.322 209.687 220.524
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.658 882 882 879 699
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.088 1.088 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 1.088 1.088 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 203.296 203.773 210.613 210.980 218.293
I. Vốn chủ sở hữu 203.296 203.773 210.613 210.980 218.293
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 82.147 82.147 82.147 82.147 82.147
2. Thặng dư vốn cổ phần 32.390 32.390 32.390 32.390 32.390
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -8.157 -8.157 -8.157 -8.157 -8.157
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 36.918 36.918 36.918 36.918 36.918
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 51.005 51.483 58.322 58.690 66.003
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 43.216 43.216 37.738 58.322 58.322
- LNST chưa phân phối kỳ này 7.789 8.267 20.584 368 7.681
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 8.993 8.993 8.993 8.993 8.993
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.217.844 5.998.037 6.668.580 6.099.923 5.857.658