Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5.566 3.656 5.274 -4.998 -5.950
2. Điều chỉnh cho các khoản 5.686 5.767 6.854 6.573 5.066
- Khấu hao TSCĐ 4.261 3.930 4.447 4.477 3.582
- Các khoản dự phòng 58 -821 0 -127
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.097 -16 -89 -154 -258
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 2.464 2.673 2.495 2.378 1.741
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11.252 9.423 12.127 1.575 -884
- Tăng, giảm các khoản phải thu -26.859 11.842 11.483 18.240 -4.539
- Tăng, giảm hàng tồn kho -14.183 16.397 3.175 -3.132 1.211
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 25.851 -5.949 -26.859 -7.845 12.232
- Tăng giảm chi phí trả trước 810 -268 -458 752 694
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.464 -2.673 -2.495 -2.378 -1.741
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -606 -2.355 -329 -1.056
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -465 -1.135 -673 -528 -202
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -6.663 25.282 -4.028 5.628 6.769
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6.314 -2.267 -1.263 -2.420 -1.093
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 468 0 9 127
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -1.500 -2.800 -9.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10.750 0 4.000 9.800
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 629 16 80 27 258
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 5.533 -3.752 26 -2.266 -535
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 153.230 114.740 150.708 70.949 95.093
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -155.751 -129.367 -138.637 -82.341 -96.805
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3.158 -3.185 -2.379 -3.180 -18
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5.679 -17.812 9.692 -14.573 -1.731
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6.809 3.719 5.689 -11.210 4.503
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9.440 2.631 6.350 12.039 829
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.631 6.350 12.039 829 5.332