DUPONT

  Đơn vị 2018 2019 2020 2021
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) % 6,65 7,03 10,33 8,03
Lợi nhuận biên (ROS) % 1,50 1,42 1,57 1,42
Vòng quay tổng tài sản vòng 1,27 1,05 1,32 1,22
Đòn bẩy tài chính Lần 3,49 4,70 5,00 4,63

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị 2018 2019 2020 2021
Doanh thu thuần Tỷ 1.692,16 2.127,22 3.140,77 2.640,51
Tăng trưởng doanh thu % 46,97 25,71 47,65 -15,93
Tỷ suất Lợi nhuận gộp % 7,18 6,75 6,12 7,45
Tỷ lệ EBIT % 4,45 4,53 4,49 3,54
Tỷ lệ EBT/EBIT % 43,49 39,39 44,41 49,93
Tỷ lệ EAT/EBT % 77,73 79,56 78,61 80,44

Hiệu quả hoạt động

  Đơn vị 2018 2019 2020 2021
Thời gian thu tiền khách hàng Ngày 116,27 74,83 65,76 67,65
Thời gian tồn kho Ngày 97,58 145,68 117,86 121,43
Thời gian trả cho nhà cung cấp Ngày 69,67 54,30 59,14 62,04
Vòng quay vốn lưu động Ngày 232,71 271,36 216,67 201,88

Sức mạnh tài chính

  Đơn vị 2018 2019 2020 2021
Vốn lưu động ròng Tỷ 169,67 95,55 55,88 28,00
Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,19 1,06 1,03 1,02
Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,72 0,51 0,49 0,43
Tài sản dài hạn/tổng tài sản Lần 0,19 0,22 0,22 0,33
Công nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 2,54 3,75 4,04 3,63