DUPONT

  Đơn vị 2016 2017 2018 2019
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) % 14,66 10,50 12,54 13,26
Lợi nhuận biên (ROS) % 2,86 1,94 2,55 2,38
Vòng quay tổng tài sản vòng 1,91 1,99 1,56 1,63
Đòn bẩy tài chính Lần 2,67 2,73 3,15 3,41

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị 2016 2017 2018 2019
Doanh thu thuần Tỷ 207,03 222,97 215,50 255,91
Tăng trưởng doanh thu % -9,95 7,70 -3,35 18,75
Tỷ suất Lợi nhuận gộp % 12,20 11,63 15,03 13,29
Tỷ lệ EBIT % 3,62 2,63 3,59 3,58
Tỷ lệ EBT/EBIT % 95,66 90,76 87,28 80,23
Tỷ lệ EAT/EBT % 82,56 81,33 81,34 83,04

Hiệu quả hoạt động

  Đơn vị 2016 2017 2018 2019
Thời gian thu tiền khách hàng Ngày 98,90 94,17 106,04 95,65
Thời gian tồn kho Ngày 62,40 57,00 96,37 46,93
Thời gian trả cho nhà cung cấp Ngày 52,15 45,64 46,04 16,05
Vòng quay vốn lưu động Ngày 166,13 156,98 206,82 163,61

Sức mạnh tài chính

  Đơn vị 2016 2017 2018 2019
Vốn lưu động ròng Tỷ 26,54 24,80 28,04 14,72
Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,39 1,35 1,30 1,15
Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,85 0,87 0,74 0,84
Tài sản dài hạn/tổng tài sản Lần 0,13 0,15 0,11 0,27
Công nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,67 1,73 2,15 2,41