DUPONT

  Đơn vị 2020 2021 2022
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) % 5,93 11,33 11,78
Lợi nhuận biên (ROS) % 4,36 7,60 7,49
Vòng quay tổng tài sản vòng 0,41 0,48 0,47
Đòn bẩy tài chính Lần 3,29 3,13 3,37

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị 2020 2021 2022
Phí bảo hiểm gốc Tỷ 1.274,70 1.237,06 1.360,90
Tăng trưởng phí bảo hiểm gốc % 12,14 -2,95 10,01
Doanh thu thuần Tỷ 937,64 1.092,24 1.177,44
Tăng trưởng doanh thu % 5,87 16,49 7,80
Tỷ suất bồi thường bảo hiểm % 28,58 31,03 31,93
Tỷ suất chi phí bảo hiểm % 76,18 68,27 70,26
Hệ số kết hợp % 104,76 99,30 102,19

Chỉ tiêu về chất lượng tài sản

  Đơn vị 2020 2021 2022
Tổng dự phòng bồi thường / Phí bảo hiểm % 25,67 27,01 30,70
Tài sản đầu tư / Tổng tài sản % 47,25 33,96
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động Lần 1,51 1,70 1,70
Tài sản đầu tư / Phí bảo hiểm gốc Lần 0,84 0,63
Đầu tư ngắn hạn / Phí bảo hiểm gốc Lần 0,69 0,60 0,59