DUPONT

  Đơn vị 2008 2009 2010 2011
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) % 0,28 6,60 7,25 2,06
Lợi nhuận biên (ROS) % 0,21 9,20 7,06 3,71
Vòng quay tổng tài sản vòng 1,35 0,61 0,80 0,50
Đòn bẩy tài chính Lần 1,00 1,17 1,28 1,12

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị 2008 2009 2010 2011
Doanh thu thuần Tỷ 680,63 370,59 536,81 277,18
Tăng trưởng doanh thu % 23,95 -45,55 44,85 -48,37
Tỷ suất Lợi nhuận gộp % 6,75 12,45 10,05 2,42
Tỷ lệ EBIT % 1,69 10,66 8,59 4,90
Tỷ lệ EBT/EBIT % 14,64 92,97 89,66 91,41
Tỷ lệ EAT/EBT % 84,68 92,88 91,59 82,87

Hiệu quả hoạt động

  Đơn vị 2008 2009 2010 2011
Thời gian thu tiền khách hàng Ngày 35,55 49,78 40,00 33,35
Thời gian tồn kho Ngày 68,37 82,23 57,26 197,32
Thời gian trả cho nhà cung cấp Ngày 0,43 1,87 0,93 0,66
Vòng quay vốn lưu động Ngày 164,49 377,35 337,34 523,32

Sức mạnh tài chính

  Đơn vị 2008 2009 2010 2011
Vốn lưu động ròng Tỷ 305,22 296,45 347,47 337,10
Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 202,77 4,42 3,34 6,59
Khả năng thanh toán nhanh Lần 127,99 3,61 2,84 4,34
Tài sản dài hạn/tổng tài sản Lần 0,39 0,37 0,26 0,29
Công nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,00 0,17 0,28 0,12