DUPONT

  Đơn vị Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) % 3,00 4,39 3,41
Lợi nhuận biên (ROS) % 11,75 14,62 13,86
Vòng quay tổng tài sản vòng 0,18 0,21 0,17
Đòn bẩy tài chính Lần 1,40 1,42 1,41

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
Doanh thu thuần Tỷ 69,75 87,59 68,68
Tăng trưởng doanh thu % -21,98 25,57 -21,59
Tỷ suất Lợi nhuận gộp % 30,62 27,41 32,63
Tỷ lệ EBIT % 15,77 19,21 18,51
Tỷ lệ EBT/EBIT % 93,11 95,70 93,57
Tỷ lệ EAT/EBT % 80,00 79,50 80,00

Hiệu quả hoạt động

  Đơn vị Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
Thời gian thu tiền khách hàng Ngày 115,33 108,64 158,09
Thời gian tồn kho Ngày 163,49 105,75 170,24
Thời gian trả cho nhà cung cấp Ngày 18,18 15,51 14,34
Vòng quay vốn lưu động Ngày 340,05 297,70 341,34

Sức mạnh tài chính

  Đơn vị Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
Vốn lưu động ròng Tỷ 153,91 167,34 146,55
Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 2,45 2,41 2,33
Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,55 1,72 1,48
Tài sản dài hạn/tổng tài sản Lần 0,32 0,31 0,35
Công nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,40 0,42 0,41